Treća godina: zimski semestar

Program

Egzegeza Staroga zavjeta - izbor iz Petoknjižja

ECTS: 4
Sati tjedno: 2

Sadržaj kolegija
1. Upute za rad na kolegiju
2. Biblijska prapovijest (Post 1-11)
3. Post 1,1-2,4a
4. Post 2,4b-25
5. Povijest patrijarha (Post 12-36)
6. Post 18-19
7. Josip i njegova braća (Post 37-50)
8. Post 37; 44,18-34; 45,1-15
9. Izlazak iz Egipta (Izl 1-15)
10. Izl 1-2
11. Izl 14
12. Sinaj (Izl 19 – Br 10)
13. Deset zapovijedi (Izl 20)
14. Boravak u pustinji (Izl 16-18; Br 10-21)
15. Završna rasprava i osvrt

Kompletan silabus (PDF)

Uvod u egzegetske metode

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Uvod u kolegij i upoznavanje studenata s obavezama i literaturom
2. Egzegeza crkvenih otaca
3. Reformacijski doprinos metodama za razumijevanje biblijskog teksta; Vlačićev Clavis i
problemi razumijevanja biblijskog teksta
4. Dijakroničke metode: Literarkritik
5. Dijakroničke metode: kritika redakcije i kompozicije, kritika predaje i izvora
6. Dijakroničke metode: kritika oblika, književne vrste i tradicija
7. Sinkroničke metode: narativna metoda
8. Strukturalističke metode, retorička metoda, pragmatička metoda

Kompletan silabus (PDF)

Egzegeza Novoga zavjeta - izbor iz sinoptika

ECTS: 4
Sati tjedno: 2

Sadržaj kolegija
1. Uvod u predmet egzegeze; čitanje grčkog teksta s fokusom na aparat: Mk 1,1-15
2. Kako Marko gradi priču o Isusu? Narativni elementi Mk 1,15-3,19 (ili 35)
3. Literatura u egzegezi, mrežni alati i izvori na mreži
4. Istraživanje i izvještaj o istraživanju; specifičnosti egzegetskog rada
5. Mk 1,15-3,35: literarni kontekst; razlika između literarne i narativne kritike;
6. Prispodoba o Sijaču u Mk 4 (struktura odlomka: kontekst, narativna obilježja teksta)
7. Pristup "teškom" tekstu – čitanje članka i Jeremiasovo rješenje problema oko prispodoba; narativna uloga prispodoba u evanđeljima
8. Marko 4: Oluja na moru: Tko je ovaj? – Glavni dio Mk evanđelja na putu (predavanje); karakterizacija učenika u naraciji
9. Mk 6,30-42 i 8,1-21: ponavljanja u Marku: kruh, hranjenje i farizejski kvasac; druge narativne strategije u Marku: 'Sendviči'
10. Sinoptičko čitanje I
11. Sinoptičko čitanje II
12. Velike teme: Pitanje službe i vlasti; Pitanje "velike" (Mt 24) i "male" apokalipse (Mk 13)
13. Isus kao "anti-junak" u Mk (Pasija)
14. Marko kao evanđelist: Zašto Marko nema Božićnu priču?
15. Mini-konferencija: prezentiranje (nedovršenih) radova i diskusija

Kompletan silabus (PDF)

Katoličanstvo

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

1. Uvod u kolegij: predstavljanje izvedbenog plana, upoznavanje studenata s obveznom i preporučenom literaturom i obvezama (1 sat)
2. Čovjek otvoren za Boga (KKC 27-43); problematika katoličanstva danas (1 sat)
3. Objava Boga (KKC 50-141) i čovjekov odgovor (KKC 142-184); pitanje Pisma i predaje (2 sata)
4. Vjerujem... (KKC 198-278) Prezentirati obrasce katoličke vjere unutar teoloških disciplina (2 sata)
5. Katolička eshatologija (KKC 279-421) (2 sata)
6. Vjerujem u Isusa Krista – pravi Bog i pravi čovjek (KKC 422-521) (1 sat)
7. Otajstva života Isusa Krista, muka i smrt, uskrsnuće (KKC 571-682) (2 sata)
8. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku...život vječni. Ekleziologija i sakramentologija (KKC 683-1065) (4 sata)

Kompletan silabus (PDF)

Crkva i sredstva društvenog priopćavanja

ECTS: 3
Sati tjedno: 2

Sadržaj kolegija
1. Uvodno predavanje – upoznavanje s radom na kolegiju, literaturom, studentskim obvezama i
načinima vrednovanja
2. Temeljni medijski pojmovi; zakonitosti medijskog djelovanja
3. Komunikacija Crkve kroz povijest
4. Crkveni dokumenti o sredstvima društvenog priopćavanja
5. Etički prijepori u medijima
6. Crkva i Internet; Crkva i društvene mreže.
7. Medijska komunikacija Crkve u Hrvatskoj i u svijetu
8. Vjerske teme u medijima
9. Religijski programi na radiju i televiziji
10. Novinarske vrste u medijima i njihova primjena u praćenju vjerskih sadržaja
11. Nastup u medijima
12. Mogućnost korištenja medija u pastoralnom i evangelizacijskom djelovanju
13. Crkva i odnosi s javnošću
14. Pastoralni plan za medije
15. Crkveno izdavaštvo; Crkva kao vlasnik medija

Kompletan silabus (PDF)

Povijest hrvatske protestantske baštine

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Uvodno predavanje
2. Društveno-politički okvir i pojava europske reformacije
3. Širenje reformacije u hrvatskim zemljama 16. st.
4. Protagonisti europske reformacije
5. Prva latinička tiskana knjiga u doba reformacije
6. Hrvatski prevoditeljski krug u Urachu
7. Pripreme i osnutak tiskare u Urachu
8. Stipan Konzul i glagoljica
9. Barun Ivan Ungnad i tiskara u Urachu
10. Primož Trubar i Stipan Konzul
11. Uraška hrvatska glagoljska, ćirilska i latinička izdanja
12. Jezik tih izdanja
13. Reformacija među Hrvatima u zapadnoj Ugarskoj
14. Stipan Konzul među Hrvatima u zapadnoj Ugarskoj
15. Grgur Mekinić: prvi hrvatskih prevoditelj i pjesnik zapadno-ugarskih Hrvata u 17. st.

Kompletan silabus (PDF)

Društveni angažman Crkve

ECTS: 3
Sati tjedno: 2

Sadržaj kolegija
1. Upoznavanje s ciljevima kolegija i s načinom rada na predmetu
2. Razumijevanje modela Crkve kao služeće zajednice
3. Različiti koncepti Crkve i društva
4. Promjena paradigme u suvremenom svijetu – autonomija Crkve i društvene i političke zajednice
5. Razumijevanje Crkve kao agenta Kraljevstva Božjeg
6. Vrijednosni sustavi crkvene zajednice
7. Modeli angažmana vrijednosti crkvene zajednice u pluralnim i liberalno-demokratskim političkim zajednicama
8. Modeli povlačenja iz društva i modeli društvenog angažmana
9. Modeli angažmana crkvene zajednice kao većinske u društvu i kao manjinske u društvu
10. Politički liberalizam i crkvena kritika relativizacije vrijednosti u političkim zajednicama
11. Specifičnosti postkomunističkih zemalja u odnosu na razumijevanje uloge crkvene zajednice u tranzicijskim procesima
12. Odnos između institucionalnog angažmana Crkve i angažmana vjernika pojedinaca
13. Pojedina pitanja angažmana: migracije, socijalna jednakost, obitelj
14. Završna rasprava i osvrt

Kompletan silabus (PDF)

Praktikum

ECTS: 2
Sati tjedno: 2

Sadržaj kolegija
1. Uvodni razgovor o ciljevima predmeta
2. Razgovor o postojećim organizacijama civilnog društva i odabir angažmana u konkretnoj organizaciji
3. Odlazak na studentsku praksu u trajanju 24-26 nastavnih sati
4. Studentska praksa
5. Studentska praksa
6. Studentska praksa
7. Studentska praksa
8. Studentska praksa
9. Studentska praksa
10. Studentska praksa
11. Studentska praksa
12. Studentska praksa
13. Studentska praksa
14. Valorizacija i završna rasprava

Kompletan silabus (PDF)

Kristologija

ECTS: 4
Sati tjedno: 2

Sadržaj kolegija
1. Upoznavanje s načinom rada na predmetu, obaveznom i dopunskom literaturom, s obavezama studenata i načinom vrednovanja znanja
2. ‘Povijesni Isus’: geneza krize oko pitanja o ‘povijesnom Isusu’ te pet faza pitanja o ‘povijesnom Isusu’
3. Izvori o Isusu (kršćanski: kanonski i izvankanonski; nekršćanski: židovski i helenistički) i njihova procjena
4. Slika o ‘povijesnom Isusu’ u evanđeljima I
5. Slika o ‘povijesnom Isusu’ u evanđeljima II
6. Povijesni Isus i počeci kristologije: implicitna, evocirana i eksplicitna kristologija kod povijesnog Isusa
7. Uskrsnuće i njegovo značenje za kristologiju
8. Novozavjetni kristološki naslovi, njihovo podrijetlo i značenje
9. Kristologija stare crkve: kritičko vrednovanje i komparacija patrističkih kristoloških formulacija (Sabor u Kalcedonu, Drugi i Treći carigradski sabor)
10. Glavni naglasci srednjovjekovne kristologije i kritičko vrednovanje njezinih naglasaka (kritičko vrednovanje srednjovjekovnih modela nauka o Kristovu djelu)
11. Glavni naglasci reformacijske kristologije i kritičko vrednovanje njezinih naglasaka (communicatio idiomatum, extra Calvinisticum, munus triplex, nauk o dva Kristova statusa)
12. Kristološki naglasci u novijoj rimokatoličkoj, protestantskoj i pravoslavnoj teologiji
13. Kristološki naglasci u kontekstualnim teologijama (teologija oslobođenja, crna teologija, feministička teologija)
14. Završna rasprava i osvrt

Kompletan silabus (PDF)

Judaizam

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Upoznavanje s načinom rada na predmetu, obaveznom i dopunskom literaturom, obavezama studenata i načinom vrednovanja znanja
2. Panorama židovskih zajednica koje danas postoje i djeluju u svijetu
3. Panorama/karta židovskih zajednica koje danas postoje i djeluju na području Hrvatske
4. Poimanje i manifestacije jedinstva u vjeri te načini komunikacije dijaspore i odredbi Vrhovnog rabinata
5. Krize u dijaspori nakon Holokausta
6. Povijesno-teološki te društveno-politički kontekst uzroka, tijeka i posljedica razaranja malih židovskih općina do kojeg je došlo tijekom dvadesetog i dvadesetprvog stoljeća
7. Povijesno-teološki te društveno-politički kontekst uzroka, tijeka i posljedica antisemitizma nekad i danas i pokušaji njegovog prevladavanja
8. Narušena ravnoteža u objektivnom pomaganju održanja židovskih zajednica s obzirom na broj članova
9. Povijesno-teološki te društveno-politički kontekst moguće renesanse i obnove židovskog života
10.Nalaženje židovske religije kao važnog polazišta u praksi međureligijskog dijaloga
11.Povijesno-teološki te društveno-politički kontekst nastojanja očuvanja židovske ortodoksije od vremena nakon Drugog svjetskog rata do nastanka i razvijanja duhovnog pokreta kao što je hasidizam
12.Povijesno-teološki te društveno-politički kontekst nastanka i razvoja suvremene judaističke misli
13.Glavna postignuća, dokumenti i neriješeni problemi židovstva vezanih uz dijasporu
14.Specifičnost suvremene židovske problematike u Hrvatskoj
15.Završna rasprava

Kompletan silabus (PDF)

Izborni kolegij

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Popis izbornih kolegija možete pronaći ovdje.


← Prijediplomski studij