U svakoj akademskoj godini izvodi se određen broj izbornih kolegija sa popisa (niže). Izborne kolegije koji se izvode u tekućoj akademskoj godini možete pronaći u Izvedbenom planu za perddiplomski studij za ak. g. 2023./2024. (PDF)


Popis izbornih kolegija

Asketski pokreti kroz povijest

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Uvod u kolegij: Osnovna terminologija, oblici askeze, askeza u drugim religijama
2. Askeza u Svetom pismu, gnosticizmu i montanizmu te kod crkvenih otaca
3. Počeci redovništva na istoku, eremitizam i cenobitizam, razni ekstremni oblici
4. Askeza na počecima zapadnog redovništva
5. Srednji vijek: Romuald iz Ravenne, askeza svjetovnih vladara
6. Ženska askeza i "žive svetice"
7. Reformacijska kritika askeze i redovništva

Kompletan silabus (PDF)

Biblija i bioetika

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Uvod u kolegij: tumačenje Biblije kao integrativni proces duhovnog, društvenog i prirodnoga
2. Temelji američke i europske bioetike
3. Fritz Jahr i "peta zapovijed"
4. Svetost svega života u biblijskom tekstu (Pnz 1-3; Pnz 6)
5. Bioetika u rimokatoličkoj teologiji
6. Integrativna bioetika i zahtjevi za zakonskim okvirima / Isus i revizija Dekaloga (Mt 5,21-26)
7. Biblijska teologija kao jedna od metoda integrativne bioetike

Kompletan silabus (PDF)

Biblija i književnost

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Uvod u kolegij: Biblijski književni žanrovi I (narativni, proročki, preskriptivni, mudrosni)
2. Biblijski književni žanrovi II (himnički, parabolički, epistolarni)
3. Intertekstualnost i citatnost.
4. Analiza književnih tekstova s biblijskim motivima I: srednjovjekovna književnosti,
5. Analiza književnih tekstova s biblijskim motivima II: realizam i moderna
6. Analiza književnih tekstova s biblijskim motivima III: postkolonijalizam i suvremena književnost
7. Osvrt na kolegij i završna rasprava

Kompletan silabus (PDF)

Biblijska arheologija

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Upoznavanje sa sadržajem i ciljevima predmeta i nastavnim obavezama
2. Povijest Biblijske arheologije
3. Razvoj arheoloških disciplina i društava koja su djelovala na prostoru Bliskog istoka
4. Pregled važnijih istraživanja i njihovih istraživača
5. Rezultati istraživanja na lokalitetima Jerihon, Hazor, Megido i Gezer
6. Rezultati istraživanja na lokalitetima Ašdod, Aškelon i Gaza te Khirbet Qeyafa
7. Rezultati istraživanja odabranih lokaliteta u Jeruzalemu

Kompletan silabus (PDF)

Ekumenska panorama Hrvatske

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija

1. Upoznavanje s načinom rada na predmetu, obaveznom i dopunskom literaturom, s obavezama studenata i načinom vrednovanja znanja
2. Rimokatolička i Grkokatolička crkva
3. Hrvatska starokatolička crkva
4. Bugarska, Makedonska i Srpska pravoslavna crkva
5. Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj, Reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj (kalvinska)
6. Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj, Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj
7. Savez baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj, Kršćanska adventistička crkva, Evangelička metodistička crkva u Hrvatskoj
8. Evanđeosko pentekostna crkva, Savez crkava „Riječ Života“, Crkva cjelovitog evanđelja

Kompletan silabus (PDF)

Isus u filmskoj umjetnosti

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Uvod u kolegij: Naratološka struktura Evanđelja
2. Ključna narativna čvorišta i karakterizacija likova
3. Pregled povijesti prikazivanja Isusova života na filmu
4. Analiza odabranih ulomaka iz filma I: Pier Paolo Pasolini, Evanđelje po Mateju
5. Analiza odabranih ulomaka iz filma II: Norman F. Jewison, Jesus Christ Superstar i Denys
Arcand, Isus iz Montreala
6. Analiza odabranih ulomaka iz filma III: Martin Scorsese, Posljednje Kristovo iskušenje
7. Osvrt na predmet i završna rasprava

Kompletan silabus (PDF)

Isus Židov

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Uvod u kolegij, upoznavanje s ciljevima, vrednovanjem i ishodima predmeta
2. Isusov židovski identitet
3. Analizira perikopa evanđelja koje sadrže elemente hebrejske tradicije
4. Mesijanizam i obećanje
5. Isus u židovskoj misli
6. Isus Židov kao temelj međureligijskog dijaloga
7. Osvrt na predmet i završna rasprava

Kompletan silabus (PDF)

Javna vjera

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Upoznavanje s ciljem predmeta i nastavnim obavezama
2. Definiranje javnosti i privatnosti vjere
3. Razlika između društvene i političke zajednice
4. Model povlačenja Crkve iz društvenoga područja
5. Model crkvenoga angažmana na društvenom području
6. Vjernici i političko područje – dometi djelovanja i njegove granice
7. Liberalna demokracija i kršćanska vjera – modeli suodnosa

Kompletan silabus (PDF)

Komunikacijski trening

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Uvod u razumijevanje komunikacije i nenasilja
2. Osnovne komunikacijske vještine
3. Ja-govor i zona nenasilja
4. Analiza komunikacijskih strategija u javnom diskursu
5. Uvod u razumijevanje sukoba i transformacija sukoba u osobnoj komunikaciji
6. Transformacija sukoba u javnom diskursu
7. Kako etički komuniciramo u javnosti
8. Sažetak i evaluacija kolegija

Kompletan silabus (PDF)

Kršćanstvo i nasilje kroz povjiest

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Upoznavanje s načinom rada na predmetu, obaveznom i dopunskom literaturom, s obavezama studenata i načinom vrednovanja znanja; Nasilje u Bibliji i ranokršćanska stajališta o nasilju
2. Kršćanstvo kao državna religija i razvoj koncepta „pravednog rata“
3. Prisilno pokrštavanje, Križarski ratovi i koncept „svetog rata“
4. Inkvizicija, mučenje i smrtna kazna
5. Reformacija i nasilje
6. Kršćanstvo i Treći Reich
7. Suvremeni primjeri kršćanskog nasilja i kršćanski terorizam
8. Završni osvrt i rasprava

Kompletan silabus (PDF)

Mitovi i religijski običaji starih naroda

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Upoznavanje sa sadržajem i ciljevima predmeta i nastavnim obavezama; kratki uvod u semitske jezike i kronološki prikaz pismene povijesti
2. Sumerski i akadski tekstovi, mitovi i bogovi
3. Mitovi o postanku svijeta
4. Kanaanski i hetitski tekstovi, mitovi i bogovi
5. Nova godina i ponavljanje kozmogonije u mitovima te tema sveopćeg potopa
6. Egipatski tekstovi, mitovi i bogovi
7. Mitovi o zagrobnom životu, pitanje uskrsnuća i eshatologija u tekstovima starih naroda
8. Završna rasprava

Kompletan silabus (PDF)

Nacionalizam i kršćanstvo

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Definiranje pojmova narod, nacija, patriotizam i nacionalizam
2. Biblijski korijeni razumijevanja odnosa vjerske i nacionalne pripadnosti
3. Nacionalna pripadnost – poretci stvaranja i naravni poredak
4. Karl Barth i nacionalna pripadnost
5. Ivan Pavao II. i nacionalna pripadnost
6. Religijski nacionalizam
7. Završni osvrt i rasprava

Kompletan silabus (PDF)

Ne-abrahamovska vjerovanja

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Uvod u kolegij: Upoznavanje sa vrednovanjem i ocjenjivanjem
2. Izvorna religijska tradicija Kine i njene glavne artikulacije
3. Indijska vedička ortodoksija
4. Budizam
5. Zaratustranizam/mazdaizam
6. Prednjoazijska religijska tradicija
7. Egipatske religije
8. Religija antičke Grčke

Kompletan silabus (PDF)

Nenasilje u djelu Mistika i otpor Dorothee Soelle

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Uvod u život i djelo Dorothee Sölle
2. Krugovi utjecaja za teologiju nenasilja u njenim djelima
3. Razvoj teologije odgovornosti i uzajamnosti
4. Teologija mira Dorothee Soelle
5. Koncept nenasilja: Teološki postulati i teološki argumenti
6. Nenasilje u kontekstu triju osloboođenja: od egoizma (Ichlosigkeit), vlasništva (Besitzlosigkeit) i slobode od nasilja (Gewaltflosigkeit)
7. Povezivanje teologije nenasilja D. Soelle s primjerima političkih sukoba u našem društvu – za koja nenasilna rješenja Soelle inspirira?

Kompletan silabus (PDF)

Neuroteologija: mozak, znanost i religija

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Opći uvod u neuroteologiju
2. Fenomenološko-filozofsko-analitički pogled
3. Antropološko-sociološki pogled
4. Evolucijski pogled
5. Psihološko–psihopatološko–kognitivni pogled
6. Biološko – genetski pogled
7. Neurološko–neurokognitivno-neuroteologijski pogled
8. Teološki pogled

Kompletan silabus (PDF)

Odnos Crkve i države u Hrvatskoj i Europi

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija

  1. Uvodna razmatranja, terminološki i metodološki okvir predmeta. Odnos vjerskih zajednica i države. Odnos Crkve i države. Sekularizacija, sekularizam i odvojenost Crkve i države.
  2. Kratki povijesni pregled odnosa Crkve i države
  3. Pregled teoloških pogleda na odnos Crkve i države (Augustinova 'Država Božja', papinski nauk o dva mača, simfonija u pravoslavlju, Lutherov nauk o dva kraljevstva, Calvinova politička teologija)
  4. Odnos Crkve i države u političkoj filozofiji
  5. Odnos Crkve i države kao teološko, politološko i pravno pitanje
  6. Teorijski i poredbeni pregled modela odnosa Crkve i države u Europi (model državne/ nacionalne crkve, separacijski model i hibridni model)
  7. Pravni okvir uređenja odnosa kršćanskih konfesija i države u Hrvatskoj
  8. Zaključna razmatranja

Kompletan silabus (PDF)

Osnovne crte povijesti ateizma

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj predmeta
1. Uvod u kolegij: Upoznavanje s vrednovanjem i ocjenjivanjem
2. Ateizam u svijetu grčko-rimske antike
3. Srednjovjekovna ateistička strujanja u kršćanskom i islamskom okruženju
4. Ateizam doba renesanse u Europi
5. Spinozizam
6. Deizam, prosvjetiteljstvo i mehanicistički materijalizam
7. Darvinistički evolucionizam
8. Psihoanaliza i frankfurtska škola

Kompletan silabus (PDF)

Osobno je politično – upoznavanje s osnovama nenasilnog djelovanja

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Upoznavanje sa značenjem pojma nenasilje
2. Uzroci nasilja, odnos agresivnosti i nenasilja, "zona nenasilja"
3. Strukturalno i kulturno nasilje prema J. Galtungu
4. Definicija mira, sukoba, nasilja i pravde prema J. Galtungu
5. Odnos osobnog i političkog u feminističkom i nenasilnom ključu
6. Anarhizam i građanski neposluh: Henry David Thoreau i Dorothy Day
7. Primjeri nenasilnog djelovanja motiviranog kršćanskom duhovnosti: Dan Berrigan i Dorothee Soelle

Kompletan silabus (PDF)

Parabole

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Uvod u predmet; upoznavanje s ciljevima, ishodima i obavezama studenata
2. Uvod u čitanje odabranih novozavjetnih parabola
3. Teološka i židovska tradicija čitanja parabola
4. Biblijska i hermeneutička egzegeza parabola
5. Književne metode pri čitanju parabola
6. Pregled različitih interpretacija i različitih razina interpretacija Isusovih parabola
7. Osvrt na predmet i završna rasprava

Kompletan silabus (PDF)

Protestantski pentekostalizam u Hrvatskoj

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Upoznavanje s načinom rada na predmetu, obaveznom i dopunskom literaturom, s obavezama studenata i načinom vrednovanja znanja
2. Okolnosti nastanka i djelovanja pentekostalnog pokreta na međunarodnoj razini
3. Okolnosti nastanka i djelovanja pentekostalnog pokreta u Hrvatskoj
4. Važnije aktualne pentekostalne crkve/zajednice na području Hrvatske i njihova shvaćanja kršćanske vjere i specifična vjerska iskustva I
5. Važnije aktualne pentekostalne crkve/zajednice na području Hrvatske i njihova shvaćanja kršćanske vjere i specifična vjerska iskustva II
6. Stavovi pojedinih pentekostalnih crkava/zajednica prema ekumenizmu, religijskom dijalogu te prema aktualnim društvenim pitanjima
7. Recepcija pentekostalnih crkava/zajednica unutar tradicionalni(ji)h protestantskih crkava u Hrvatskoj, unutar većinske rimokatoličke crkve u Hrvatskoj, unutar katoličkog karizmatskog pokreta u Hrvatskoj te unutar hrvatskog društva u širem smislu te riječi
8. Završna rasprava

Kompletan silabus (PDF)

Sekularizacija i kršćanska vjera

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Upoznavanje s ciljevima predmeta i načinom rada
2. Određivanje pojmova "sekularno", "sekularizacija" i "sekularizam"
3. Povijesni pregled nastanka sekularnih država
4. Sekularna država i sekularno društvo
5. Utjecaj teologije na formiranje sekularnih društava i država
6. Drugi vatikanski koncil – dometi i granice autonomije sekularnih država
7. Konkretne rasprave o karakteru sekularnoga društva

Kompletan silabus (PDF)

Smrt Boga u suvremenoj teologiji

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Upoznavanje s ciljevima predmeta i načinom rada na predmetu
2. Filozofska ishodišta govora o smrti Boga (Hegel, Nietzsche)
3. Križ i mogućnosti govora o smrti Boga u teologiji
4. Suvremene rasprave o smrti Boga (Vahanian, Altizer)
5. J. Moltmann i govor o smrti Boga
6. Društvene i političke implikacije teološkoga govora o smrti Boga
7. Kratki osvrt na predmet i završna rasprava

Kompletan silabus (PDF)

Suvremeni duhovni pokreti u kršćanstvu u Hrvatskoj

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Upoznavanje s načinom rada na predmetu, obaveznom i dopunskom literaturom, s obavezama studenata i načinom vrednovanja znanja
2. Okolnosti nastanka i djelovanja kršćanskih suvremenih duhovnih pokreta na međunarodnoj razini
3. Okolnosti nastanka i djelovanja kršćanskih suvremenih duhovnih pokreta u Hrvatskoj
4. Protestantski pentekostalizam
5. Katolički karizmatski pokret
6. Hagioterapija i neokatekumeni
7. Recepcija novijih duhovnih pokreta unutar tradicionalni(ji)h kršćanskih crkava u Hrvatskoj
8. Završna rasprava

Kompletan silabus (PDF)

Suvremeno čitanje Lutherovog Velikog katekizma

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Upoznavanje s načinom rada na predmetu, obaveznom i dopunskom literaturom, s obavezama studenata i načinom vrednovanja znanja
2. Povijesne okolnosti geneze reformacije i razvoj Lutherove osobnosti kao reformatora
3. Uloga katekizma kao žanra u ranoj fazi razvoja protestantizma te okolnosti nastanka Lutherova Velikog katekizma
4. Čitanje i tumačenje odabranih dijelova Velikog katekizma I
5. Čitanje i tumačenje odabranih dijelova Velikog katekizma II
6. Čitanje i tumačenje odabranih dijelova Velikog katekizma III
7. Kritičko propitivanje Lutherovih teoloških stavova kao i pogleda na moral, društvo i politiku te ocjenjivanje njihove aktualnosti za čovjeka današnjice

Kompletan silabus (PDF)

Uvod u filozofijsku teologiju

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Upoznavanje s ciljevima predmeta i načinom rada na predmetu
2. Razdvajanje mitskog, misterijskog i filozofijskog (Platon, mythos i logos)
3. Bog u vidokrugu Aristotelove Fizike i Metafizike
4. Objava Boga od početka kršćanstva do 9. st. (Parsifal i uloga sućuti)
5. Srednjovjekovna mistika do Kuzanskog (put neznanja – docta ignorantia)
6. Spinozina Etika kao teologija
7. Bog kao ideja u Kantovom kritičkom filozofiranju

Kompletan silabus (PDF)

Žene u kršćanstvu

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Uvod u kolegij, pojašnjenje teorijskih koncepata: pristupi ženskoj povijesti, rodni studiji, feminizam
2. Žena u poganskoj antici, ranokršćanski oblici bijega iz patrijarhalnih okova: askeza, mučeništvo, putovanje
3. Uloga žene u počecima crkvenog ustroja; počeci normativnog pisanja o ženama i za žene
4. Srednji vijek: asketske kraljice, osnivačice samostana; "ženska narav" i njezino "biološko" utemeljenje
5. Ženska mistika, žive svetice, vizionarke i književne autorice; žene u prosjačkim redovima
6. Reformacijsko promicanje kulta obitelji, kritika marijanskog kulta i njegova promidžba u katoličkoj obnovi
7. Žene i obrazovanje, rodne razlike u suvremenoj vjerskoj praksi, žene u religijama svijeta

Kompletan silabus (PDF)

Životinje u Bibliji

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Uvod u kolegij: Upoznavanje s ciljevima, ishodima i obavezama studenata
2. Biblijski govor o životinjama kao bićima stvorenim za život u skladu s čovjekom
3. Biblijski govor o životinjama kao bićima koja su postala čovjekovom hranom i bićima za žrtvovanje
4. Simbolika životinja u Bibliji – ljudska, demonska i božanska simbolika
5. Životinje i plan spasenja svijeta
6. Crkvena učenja o životinjama i pitanja ekoteologije I
7. Crkvena učenja o životinjama i pitanja ekoteologije II

Kompletan silabus (PDF)


← Prijediplomski studij