Druga godina: ljetni semestar

Program

Uvod u Stari zavjet II

ECTS: 5
Sati tjedno: 3

Sadržaj kolegija
1. Upute za rad na kolegiju
2. Općenito o proročkim knjigama
3. Amos i Hošea
4. Izaija
5. Mihej
6. Nahum i Sefanija
7. Jeremija
8. Habakuk
9. Ezekiel
10. Obadija i Deuteroizaija
11. Tritoizaija
12. Hagaj i Zaharija
13. Malahija i Joel
14. Jona
15. Daniel
16. Općenito o mudrosnim knjigama
17. Mudre izreke
18. Job
19. Propovjednik
20. Sirah i Knjiga mudrosti
21. Pjesma nad Pjesmama
22. Psalmi
23. Završna rasprava i osvrt

Kompletan silabus (PDF)

Novozavjetni grčki jezik II

ECTS: 4
Sati tjedno: 2

Sadržaj kolegija
1. Ponavljanje: riječi koje se dekliniraju
Glagol i njegove kategorije
Prezent indikativ aktiv, M/P, infinitiv i imperativ
Futur indikativ aktiv i medij; konjugacije sa sigmatskim promjenama
2. Vježba prevođenja: Ivan 1, 1-18
3. Aorist (pravilni) i imperfekt (Lk14-15)
4. Ivan 1,19-34
5. Jaki aorist (Lk 16)
6. Ivan 1,35-51
7. Futur pasiv
8. Ivan 2,1-11
9. Mi-glagoli (atematska konjugacija)
10. Ivan 3,7-21
11. Participi tvorba i funkcija u rečenici
12. Ivan 5,16-30
13. Perfekt i reduplikacija
14. Genitivus absolutus
15. Ivan 17,1-5
16. Funkcija konjunktiva

Kompletan silabus (PDF)

Opća povijest Crkve II

ECTS: 4
Sati tjedno: 3

Sadržaj kolegija
1. Društvenopolitičke, kulturološke i vjerske okolnosti i preduvjeti reformacije, Martin Luther
2. Švicarska reformacija, kalvinizam i hugenoti, protestantizam u Engleskoj
3. Radikalna reformacija, anabaptizam
4. Tridentski koncil i osnivanje isusovačkog reda
5. Vjerska situacija na prijelomu 16. I 17. stoljeća, Tridesetogodišnji rat
6. Luteranska ortodoksija i alternative: pijetizam i uključenje protestantskih zemalja u borbi za kolonije, prateće misije
7. Puritanizam i osnivanje prvih kolonija u Novome svijetu
8. Alternativne skupine u Sjevernoj Americi: kvekeri, metodisti, baptisti, amiši, menoniti i drugi
9. Misije u drugim krajevima svijeta
10. Prosvjetiteljstvo i «prosvijećeni apsolutizam»
11. Francuska revolucija i razvoj sekularizma
12. Protestantizam i katoličanstvo na pragu suvremenog doba
13. Suočavanje crkava s usponom nacizma, Drugi svjetski rat i židovsko pitanje
14. Poraće i otvaranje crkava za suvremena društvena pitanja, ekumenizam
15. Zaključci i promišljanja o današnjoj situaciji

Kompletan silabus (PDF)

Uvod u dogmatiku II

ECTS: 4
Sati tjedno: 3

Sadržaj kolegija
1. Nauk o Bogu (nauk o Božjim vlastitostima i atributima; Trojedini Bog) I
2. Nauk o Bogu (nauk o Božjim vlastitostima i atributima; Trojedini Bog) II
3. Nauk o stvaranju i providnosti I
4. Nauk o stvaranju i providnosti II
5. Nauk o čovjeku i grijehu I
6. Nauk o čovjeku i grijehu II
7. Nauk o Isusu Kristu I
8. Nauk o Isusu Kristu II
9. Nauk Duhu Svetom
10. Nauk o spasenju
11. Nauk o crkvi I
12. Nauk o crkvi II
13. Nauk o posljednjim stvarima I
14. Nauk o posljednjim stvarima II
15. Ponavljanje i zaključna rasprava

Kompletan silabus (PDF)

Povijest crkve u Hrvata

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Uvod u kolegij, upoznavanje s primarnim izvorima i stručnom literaturom za hrvatsku povijest
2. Kršćanstvo na prostorima današnje Hrvatske prije dolaska Hrvata
3. Crkva na hrvatskim prostorima u ranom srednjem vijeku
4. Crkva na hrvatskim prostorima u razvijenom i kasnom srednjem vijeku
5. Razdoblje protestantske reformacije i katoličke obnove / protureformacije
6. Sedamnaesto i osamnaesto stoljeće u Crkvi na hrvatskim prostorima
7. Devetnaesto i dvadeseto stoljeće u Crkvi na hrvatskim prostorima

Kompletan silabus (PDF)

Ketehetika

ECTS: 3
Sati tjedno: 2

Sadržaj kolegija
1. Upoznavanje s ciljem predmeta i nastavnim obavezama
2. Razvoj katehetike kroz povijest
3. Kateheo i korelacija
4. Mjesta i nositelji kateheze
5. Pedagogija zajednice vjernika – kateheza kroz različite životne dobi
6. Kognitivni razvoj
7. Moralni razvoj
8. Razvoj vjere
9. Ciljevi, zadaci i nastavne metode u službi odgoja u vjeri
10. Vježba – terenska nastava, nastava vjeronauka u crkvi
11. Vježba 2 – terenska nastava, nastava vjeronauka u crkvi
12. Evaluacija vježbi
13. Vježbe – osmišljavanje sata vjeronauka na zadanu temu temeljem dobivenih spoznaja
14. Vježbe – predstavljanje i evaluacija osmišljenih sadržaja
15. Završna rasprava: Spremnost za odgoj u vjeri

Kompletan silabus (PDF)

Engleski jezik IV

ECTS: 2
Sati tjedno: 2

Sadržaj kolegija
1. Theology and language; Articles
2. Theology and spirituality
3. Religion and culture
4. Ecological theology; Conditional clauses
5. Speaking: What role can a theologian play in solving ecological issues; Distinguishing between fact and opinion
6. Genes, ethics and theology; Participles and participle clauses
7. Christianity and religious pluralism
8. Debate: Christianity and religious pluralism
9. Oral presentation: dos and don’ts; Using visual aids in presentations
10. Speaking and Listening: Students’ presentations; Critical listening and peer marking of the presentations
11. Speaking and Listening: Students’ presentations; Critical listening and peer marking of the presentations
12. Listening to predict main focus, understanding key points and taking notes
13. Grace; Sentence formation
14. Revision
15. Revision

Kompletan silabus (PDF)

Sociologija religije

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

1. Teorijske i povijesne pretpostavke nastanka i razvoja sociologije; osnovni pojmovi i pojmovna struktura u kontekstu razvoja društva i sociologije kao znanosti; kritički odnos u nastanku sociologije (pozitivizam, ateizam)
2. Klasične teorije u sociologiji religije: Emile Durkheim, definiranje religije; kritika animizma i naturalizma; analiza totemizma kao prvotnog oblika religije; funkcionalistički pristup religiji; sveto i svjetovno; analiza uloge i važnosti religijskih obreda; integrativna funkcija religije
3. Klasične teorije u sociologiji religije: Karl Marx, kritički pristup analizi religijskog fenomena, s naglaskom na specifični društveno-povijesni kontekst; analiza legitimacijske funkcije religije
4. Klasične teorije u sociologiji religije: Max Weber, pojam karizme; sociološka analiza učenja o predestinaciji; koncept poziva; analiza nastanka religija; protestantska etika; proces "raščaravanja"; utjecaj protestantske etike na nastanak kapitalizma
5. Teorije sekularizacije i suvremeni teorijski pristupi u sociologiji religije; nastanak i razvoj procesa sekularizacije: naglasak na društveno-povijesnom kontekstu; povezanost modernizacije i sekularizacije
6. Analiza osnovnih pojmova i osnovnih teorijskih pristupa sekularizaciji: B. Wilson, K. Dobbelaere, S. Bruce
7. Analiza osnovnih kritičkih pristupa: J. K. Hadden i R. Stark
8. Suvremene teorije u sociologiji religije: P. Berger i "sveti kozmos"; T. Luckmann i "nevidljiva religija"; Bellah i "civilna religija"
9. Suvremene teorije u sociologiji religije: G. Davie i zastupnička uloga religije, te kriza crkvenosti; D. Hervieu-Leger i religija kao "lanac sjećanja"; J. Casanova i javna uloga religije
10. Suvremene teme u sociologiji religije: Religija u doba globalizacije I; osnovni pristupi globalizaciji; uloge religija u procesima globalizacije
11. Suvremene teme u sociologiji religije: Religija u doba globalizacije II; Religija, nacija, sekularnost i nasilje u globalnom kontekstu
12. Suvremene teme u sociologiji religije: Religija u doba neoliberalizma I; religija i kapitalizam; o osnovama neoliberalizma; religijske slobode i neoliberalizam
13. Suvremene teme u sociologiji religije: Religija u doba neoliberalizma II; položaj, uloga i aktivnosti religijskih institucija u neoliberalnom kontekstu; ekonomija želja i religijski autoritet; analiza religijskih odgovora globalnom neoliberalizmu
14. Religija u suvremenom hrvatskom društvu: društvene i religijske promjene, razvoj sociologije religije u Hrvatskoj
15. Religijska slika suvremenog hrvatskog društva u europskom kontekstu: analiza osnovnih pokazatelja na temelju rezultata empirijskih istraživanja od 1997. do 2018. godine

Kompletan silabus (PDF)

Tjelesna i zdravstvena kultura

ECTS: /
Sati tjedno: 1

Izborni kolegij I

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Popis izbornih kolegija možete pronaći ovdje.

Izborni kolegij II

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Popis izbornih kolegija možete pronaći ovdje.


← Prijediplomski studij