Treća godina: ljetni semestar

Program

Egzegeza Staroga zavjeta - izbor iz mudrosnih spisa

ECTS: 4
Sati tjedno: 2

Proučava se izbor iz mudrosne literature: Pjesma nad pjesmama. U uvodnom dijelu upoznaje se povijesno-kulturni kontekst i hermeneutički problem. Potom se upoznaje alegorijsko tumačenje u židovstvu i u patristici. Proučava se struktura, a posebno prolog (1,2-2,7) i epilog (8,5-14). Izvodi se egzegeza Pj 2,8-17, Pj 3,1-5, 7-8 i Pj 3,6-11. Završava se sintezom i zaključkom odnosno aktualizacijom.

Ishodi učenja
Uspješnim svladavanjem kolegija studenti će steći sposobnost definiranja te ocjenjivanja značaja biblijske poezije te statusa i interpretacije Pjesme nad Pjesmama u povijesti egzegeze. Analizom pojedinih pjesničkih cjelina usvojit će vještine primjene egzegetskih metoda, upotpuniti znanje hebrejskog jezika te se time pripremiti za samostalan rad na izvornom biblijskom tekstu.

Kompletan silabus (PDF)

Egzegeza Novoga zavjeta - izbor iz Otkrivenja

ECTS: 4
Sati tjedno: 2

Studenti se upoznaju s teološkom osebujnošću tkz. Ivanovskih spisa s naglaskom na Otkrivenju; razmatraju se mogući pristupi Otkrivenju, te se na kraju Otkrivenje obrađuje teo-poetički od velike slike prema simboličkom jeziku u pojedinim (grčkim) dijelovima. Pod nadzorom profesora, čita se teža stručna literatura na engleskom u tu svrhu.

Ishodi učenja
Studenti samostalno i na temelju grčkog teksta pristupaju izabranim tekstovima Otkrivenja te ih tumače uz pomoć povijesne, literarne i sociološke kritike.

Kompletan silabus (PDF)

Hermeneutika

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Studenti će na kolegiju upoznati glavne pojmove iz tekstova ponajvažnijih autora (Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Gadamer, Bultmann, Ricœur, Habermas) te se sresti s temeljnim hermeneutičkim problemima: odnos govor-pismo, hermeneutički krug, stapanje horizonata, demitologizacija i remitologizacija. Upoznat će se i s osnovnim metodama čitanja biblijskoga teksta (kako književnim tako i metodama iz različitih humanističkih područja: antropologija, psihoanaliza, teologija oslobođenja, feministička kritika). Središnja pozornost bit će posvećena načelima biblijske hermeneutike kao konvergencije različitih metodoloških pristupa u čitanju biblijskih tekstova, kako po žanrovskim skupinama tako i u cjelini polifonijskoga interteksta.

Ishodi učenja
Studente se osposobljava za razumijevanje temeljnih problema u tumačenju biblijskih tekstova te za kritičko promišljanje dijaloga biblijske egzegeze i hermeneutike.

Kompletan silabus (PDF)

Ekleziologija

ECTS: 4
Sati tjedno: 2
Kolegij je usredotočen na nekoliko usko povezanih cjelina: narav Crkve i poslanje Crkve, službe u Crkvi i strukture Crkve. Pristupa im se pod različitim vidovima: Crkva u Novom zavjetu (Isusov navještaj, Crkva i kraljevstvo Božje, Crkva i Izrael, karizme, službe, strukture); kritički se vrednuju ekleziološki naglasci u ekumenskim simbolima vjere (communio sanctorum, notae ecclesiae), naglasci protestantske ekleziologije (congregatio sanctorum, notae externae, svećenstvo svih vjernika), naglasci rimokatoličke ekleziologije (Lumen Gentium), ekleziološke teme u suvremenoj teologiji (teologija oslobođenja, kršćanstvo izvan Crkve, anonimno kršćanstvo...) te u suvremenom ekumenskom dijalogu (ordinacija, sukcesija, papinstvo, strukture Crkve, communicatio in sacris).

Ishodi učenja
Student stječe sposobnost čitanja, reproduciranja te kritičke evaluacije zahtjevnijih teoloških tekstova, te argumentiranoga prezentiranja ekleziološke tematike, razumijevanje značenja ekleziološke tematike za teologiju i Crkvu današnjice.

Kompletan silabus (PDF)

Povijest protestantizma

ECTS: 4
Sati tjedno: 2

Sadržaj predmeta obuhvaća pregled povijesti protestantizma od reformacije do danas uključujući najznačajnije pokrete, ideje i osobe, odnosno njihov utjecaj na nastajanje protestantskih denominacija i konfesija. Osobita pozornost posvećuje se različitim izvorištima i razvojima reformacije, protestantskoj ortodoksiji, pijetizmu, puritanizmu, radikalnoj reformaciji, pokretima buđenja te ulozi protestantskih konfesija i denominacija u osnivanju i razvoju brojnih misijskih organizacija i ekumenskog pokreta. Kolegij se bavi i odnosom, odnosno utjecajem, protestantizma na intelektualne pokrete poput prosvjetiteljstva, romantizma, pozitivizma, sekularizacije i modernizma.

Ishodi učenja
Apsolviranjem ovoga predmeta studenti će moći kritički vrednovati razne protestantske tradicije kao ishod povijesnog razdoblja reformacije. Na osnovi čitanja i interpretacije izvorne povijesne građe kritički će evaluirati odnos reformacijske baštine prema drugim vjerskim strujanjima u kršćanstvu na području današnje Hrvatske i Europe te uočiti povijesnu uvjetovanost današnje situacije u vjeri i Crkvi te suvremenih teološko-filozofskih usmjerenja. Integrirat će uvide stečene na specifičnim kolegijima u širi kontekst povijesti protestantskih crkava.

Kompletan silabus (PDF)

Liturgika

ECTS: 5
Sati tjedno: 3

Prvi dio kolegija problematizira biblijski koncept bogoštovnih tema, tj. primordijalne biblijsko-doksološke tekstove: starozavjetne vjeroispovijesti, različite oblike zajedničkih ispovijedi grijeha i kristoloških himni, simbole, simboličke radnje, pojam 'svetog' vremena. Drugi dio kolegija uključuje teološku kritiku različitih oblika kršćanskoga bogoštovlja s posebnim osvrtom na problematiku euharistijskoga slavlja i najstarijih anafora otačkoga razdoblja. Nadalje se kritički vrednuju konstrukcije liturgijskoga diskursa u srednjem vijeku i reformaciji, te protestantskoj ortodoksiji. Treći dio kolegija kritički pristupa modernoj i postmodernoj liturgijskoj praksi kao polazištu teologije, pastorala i misije.

Ishodi učenja
Po završetku kolegija student stječe poznavanje i razumijevanje povijesno-teološke problematike liturgije, sposobnost evaluacije različitih liturgijskih koncepata te otkrivanja mogućnosti kreativnoga liturgijskog doprinosa u vlastitim crkvama.

Kompletan silabus (PDF)

Teologija reformacije

ECTS: 3
Sati tjedno: 2

Kolegij je preglednog karaktera. Studente se upoznaje s nastankom i tijekovima teologije reformacije, ukazuje na njen teološko-povijesni kontekst. Kolegij uglavnom kombinira dva pristupa: biografsko-povijesni pristup težište stavlja na razumijevanje geneze ključnih reformatorskih ličnosti u njihovom povijesnom kontekstu (Luther, Calvin, Zwingli, Melanchton, Bucer, Buelinger...), te geneze pojedinih smjerova reformacije (osobito problematika klasifikacije reformacijske teologije, npr. magisterijalna reformacija, radikalna reformacija...). Sistematsko-teološki pristup težište stavlja na komparativni pregled, te kritičko vrednovanje doktrinalnih naglasaka u pojedinim smjerovima reformacijske teologije (posebica doktrina o Svetom Pismu, doktrina o milosti, doktrina o Crkvi, doktrina o sakramentima).

Ishodi učenja
Po završetku ovog predmeta studenti će raspolagati osnovnim uvidima o povijesnom razdoblju reformacije. Na osnovi čitanja i interpretacije izvorne povijesne građe kritički će evaluirati odnos reformacijske baštine prema drugim vjerskim strujanjima u kršćanstvu, čime će se stvoriti temelji za specifične predmete vezane uz protestantske pokrete i crkve. Uvidom u značaj reformacije za povijest Crkve i teologije te njezinu relevatnost za teologiju i Crkvu današnjice integrirat će povijesne spoznaje u poglede na današnju situaciju u kršćanskim crkvama.

Kompletan silabus (PDF)

Bakalaurski rad

ECTS: 4
Samostalni rad

Student tijekom 6. semestra preddiplomskog studija izabire mentora bakalaurskog rada te u dogovoru s njim određuje temu bakalaurskog rada. Mentor bakalaurskog rada može biti nastavnik koji sudjeluje u izvođenju nastave prema dotičnom studijskom programu, te posjeduje minimalno akademski stupanj doktora znanosti. Opseg bakalaurskog rada treba biti najmanje 30 kartica. Ocjenu bakalaurskog rada donosi mentor. Bakalaurski rad po svom sadržaju mora pokazati studentovo poznavanje teme, sposobnost samostalnog istraživanja, korištenja literature i primjenu znanstvene i stručne metodologije.

Ishodi učenja
Tijekom izrade bakalaurskog rada student stječe sposobnost samostalnog istraživanja, korištenja literature i primjenu znanstvene i stručne metodologije.

Kompletan silabus (PDF)


← Preddiplomski studij