Treća godina: ljetni semestar

Program

Egzegeza Staroga zavjeta - izbor iz mudrosnih spisa

ECTS: 4
Sati tjedno: 2

Sadržaj kolegija
1. Upute za rad na kolegiju
2. Poosobljena mudrost: Izr 8-9
3. Pjesma o vrsnoj ženi: Izr 31
4. Jobova jadikovka i obrana: Job 29-31
5. Bog odgovara Jobu: Job 38-42
6. Propovjednik 1-6
7. Propovjednik 7-12
8. Sirah: slava Božja u prirodi i povijesti: Sir 42-50
9. Mudrost i ljudska sudbina: Mudr 1-5
10. Mudrost i Bog pri izlasku iz Egipta: Mudr 10-19
11. Pj 1-3
12. Pj 4-8
13. Ps 46
14. Ps 51
15. Ps 110
16. Osvrt i završna rasprava

Kompletan silabus (PDF)

Egzegeza Novoga zavjeta - izbor iz Otkrivenja

ECTS: 4
Sati tjedno: 2

Sadržaj kolegija
1. Okt 1,1-18: Otkrivenje kao trostruka književna vrsta
2. Apokalipsa kao "vrhunac" biblijskog proroštva
3. Otk 2-3: Deuteronomski uzorak proroštva i pisma crkvama;
4. Tema i simbolika Knjige Otkrivenja;
5. Otk 4-5: Uporaba SZ u Otkrivenju;
6. Otk 6-16: Krovna struktura: Aktantski model kao pomoć u strukturiranju Otkrivenja
7. Otkrivenje kao narativni tekst
8. Otk 12-13: Otkrivenje kao narativni tekst (glavni likovi i karakterizacija)
9. Otk 13: Političko instrumentaliziranje religije
10. Otk 16-18: Ekonomizacija društva i Božji sud u viziji Otkrivenja
11. Otk 19-20: Dispenzacijski premilenijarizam i drugi milenijarizmi
12. Otk 21-22: Novi svijet?

Kompletan silabus (PDF)

Hermeneutika

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Uvod u kolegij: Upoznavanje s glavnim hermeneutičkim pojmovima
2. Uvod u hermeneutiku i njezine glavne autore (Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Gadamer, Bultmann, Ricœur, Habermas)
3. Temeljni hermeneutički problemi I: odnos govor-pismo, hermeneutički krug
4. Temeljni hermeneutički problemi II: demitologizacija i remitologizacija.
5. Osnovne metode čitanja biblijskoga teksta
6. Načela biblijske hermeneutike kao konvergencije različitih metodoloških pristupa
7. Osvrt na predmet i završna rasprava

Kompletan silabus (PDF)

Ekleziologija

ECTS: 4
Sati tjedno: 2

Sadržaj kolegija
1. Upoznavanje s predmetom, obaveznom i dopunskom literaturom, s obavezama studenata i načinom vrednovanja znanja
2. Isusov navještaj o kraljevstvu Božjem i Crkva
3. Shvaćanje naravi i poslanje Crkve u novozavjetnim tekstovima (karizme, službe, strukture, Crkva i Izrael)
4. Ekleziološki naglasci u ekumenskim simbolima vjere (communio sanctorum, notae ecclesiae)
5. Naglasci reformacijske ekleziologije (congregatio sanctorum, svećenstvo svih vjernika)
6. Naglasci rimokatoličke ekleziologije kroz povijest
7. Naglasci suvremene protestantske ekleziologije
8. Naglasci suvremene rimokatoličke ekleziologije (Lumen Gentium)
9. Ekleziološki naglasci u pravoslavlju
10. Ekleziološke teme i prijeporna pitanja u ekumenskom dijalogu (ordinacija, sukcesija, papinstvo, strukture Crkve, communicatio in sacris).
11. Ekleziologija kao pitanje u međureligijskom dijalogu
12. Ekleziološke teme u suvremenim kontekstualnim teologijama (teologija oslobođenja, crna teologija, feministička teologija)
13. Ekleziologija i noviji pokreti u kršćanstvu
14. Ekleziologija i kršćanstvo 'izvan Crkve'
15. Završna rasprava

Kompletan silabus (PDF)

Povijest protestantizma

ECTS: 4
Sati tjedno: 2

Sadržaj kolegija
1. Uvod u kolegij, reformni poticaji u Crkvi kroz povijest, predreformacijska strujanja u 15. stoljeću
2. Lutherova reformacija i njezin društveno-politički i vjerski kontekst, razvoj wittenberškog sveučilišta
3. Švicarska reformacija u Zürichu: Huldrych Zwingli i Heinrich Bullinger, razvoj visokog učilišta Carolinum
4. Švicarska reformacija ženevske struje: Jean Calvin, razvoj Akademije u Ženevi
5. Radikalna reformacija: Andreas Bodenstein von Karlstadt, Thomas Müntzer, anabaptisti i spiritualisti
6. Luteranstvo nakon Lutherove smrti, poraz Schmalkaldskog saveza i nametanje Interima, Matija Vlačić Ilirik
7. Reformacija u Francuskoj (hugenoti), Engleskoj, Nizozemskoj, skandinavskim zemljama, Mađarskoj
8. Tridesetogodišnji rat: uzroci, tijek i posljedice
9. Protestantizam u »novome svijetu«: kvekeri, menoniti, amiši
10. Luteranska i reformirana ortodoksija, alternativni pokreti: pijetizam i puritanizam
11. Misionarska aktivnost protestantskih zemalja
12. Pokreti buđenja u Americi, metodizam, baptizam
13. Prosvjetiteljstvo u kontekstu protestantizma
14. Razvoj protestantske teologije i povijesti Crkve u 19. i 20. stoljeću, protestantizam u kontekstu Drugog svjetskog rata
15. Zaključci i pogled na suvremene procese u protestantskim crkvama, ekumenizam

Kompletan silabus (PDF)

Liturgika

ECTS: 5
Sati tjedno: 3

Sadržaj kolegija
1. Uvodno predavanje
(upoznavanje s kolegijem, osnovnim pojmovima, literaturom, izvorima liturgike i biblijskopovijesnim temeljima za proučavanje bogoštovlja)

2. Povijest liturgije I
(definicija pojma "liturgija", liturgija u antici, Septuaginti, NZ spisima i ranoj crkvi, liturgija u starom vijeku i srednjem vijeku)

3. Povijest liturgije II
(liturgija u predreformacijsko doba, reformacija i liturgija, protestantska liturgija od reformacije do danas)

4. Povijest liturgije III
(rimokatolička liturgija u vremenu od Tridentskog sabora do II. vatikanskog sabora, te od II. vatikanskog sabora do danas)

5. Elementi bogoštovlja I
(liturgijska godina, struktura i dijelovi bogoslužja, glazba)

6. Elementi bogoštovlja II
(sakramenti krštenja i Večere Gospodnje)

7. Elementi bogoštovlja III
(molitva, vjerovanja, bogoslužje dana Gospodnjeg)

8. Elementi bogoštovlja IV
(priznanje grijeha, ordinacija, svakodnevna molitva (pobožnost))

9. Ostali oblici bogoštovlja I
(vjenčanje i brak, zahvala za rođenje, bolesničko pomazanje, sprovod)

10. Liturgijski prostor i arhitektura

11. Liturgika pred suvremenim izazovima
(bogoštovlje u svjetlu ekumene i religijskog pluralizma, liturgijska inkulturacija i kriza autoriteta)

12. Terenska nastava I – posjet crkvenoj zajednici

13. Terenska nastava II – posjet crkvenoj zajednici

14. Terenska nastava III – posjet crkvenoj zajednici

15. Evaluacija terenske nastave i studija slučaja

Kompletan silabus (PDF)

Teologija reformacije

ECTS: 3
Sati tjedno: 2

Sadržaj kolegija
1. Upoznavanje s ciljevima kolegija i načinom rada
2. Predreformacijski utjecaji na teologiju reformacije I
3. Predreformacijski utjecaji na teologiju reformacije II
4. Martin Luther i Heidelberška rasprava
5. Sola scriptura
6. Sola fide
7. Sola gratia
8. Calvinova ekleziologija
9. Calvinov nauk o predestinaciji
10. Sakramentologija u magisterijalnoj reformaciji
11. Radikalna reformacija – uzroci i posljedice
12. Teolozi radikalne reformacije: Thomas Müntzer
13. Glavne teme teologije radikalne reformacije: nauk o sakramentima
14. Završna rasprava i osvrt.

Kompletan silabus (PDF)

Bakalaurski rad

ECTS: 4
Samostalni rad

Student tijekom 6. semestra preddiplomskog studija izabire mentora bakalaurskog rada te u dogovoru s njim određuje temu bakalaurskog rada. Mentor bakalaurskog rada može biti nastavnik koji sudjeluje u izvođenju nastave prema dotičnom studijskom programu, te posjeduje minimalno akademski stupanj doktora znanosti. Opseg bakalaurskog rada treba biti najmanje 30 kartica. Ocjenu bakalaurskog rada donosi mentor. Bakalaurski rad po svom sadržaju mora pokazati studentovo poznavanje teme, sposobnost samostalnog istraživanja, korištenja literature i primjenu znanstvene i stručne metodologije.

Ishodi učenja
Tijekom izrade bakalaurskog rada student stječe sposobnost samostalnog istraživanja, korištenja literature i primjenu znanstvene i stručne metodologije.

Kompletan silabus (PDF)


← Preddiplomski studij