Prva godina: zimski semestar

Program

Hebrejski (biblijski) jezik I

ECTS: 4
Sati tjedno:
3

Sadržaj kolegija
1. Upute za rad na kolegiju
2. Hebrejski alfabet: suglasnici
3. Dageš lene i dageš forte
4. Hebrejski alfabet: samoglasnici
5. Šva kvijescens, mobile i kompozitum
6. Imenice (jednina i množina)
7. Određeni član
8. Deklinacija imenica, status constructus
9. Prijedlozi
10. Pridjevi
11. Zamjenice
12. Spajanje zamjenica s imenicom, prijedlogom i glagolom
13. Imenske rečenice
14. Veznik vav, upitni i direkcionalni he, oznaka za akuzativ
15. Glagoli: općenito o glagolskim vremenima i konjugacijama
16. Particip (aktivni i pasivni)
17. Perfekt (qal)
18. Imperfekt (qal)
19. Vajjiqtol i veqatal
20. Infinitiv (konstruktni i apsolutni)
21. Kohortativ, imperativ, jusiv
22. Ostale konjugacije (nifal, hifil, hofal, piel, pual, hitpael) i brojevi
23. Osvrt i završna rasprava

Kompletan silabus (PDF)

Uvod u Novi zavjet I

ECTS: 5
Sati tjedno: 3

Sadržaj kolegija
1. Zadaci novozavjetne znanosti; egzegeza kao metoda u biblijskoj teologiji;
2. Povijesni kontekst Isusovog djelovanja; od babilonskog sužanjstva do Rima
3. Život u Palestini Isusovog doba
4. Židovstvo 2. hrama
5. Židovstvo i druge religije na Mediteranu
6. Židovske sekte i njihov značaj za NZ
7. Pristupi evanđeljima
8. Evanđelja kao književna vrsta
9. Zašto samo ova evanđelja?
10. Sinoptički problem i potraga za povijesnim Isusom
11. Demitologizacija i čuda
12. Povijesne metode proizašle iz sinoptičkog problema i njihov kontinuirani značaj za razumijevanje evanđeoskih tekstova
13. Suvremeni pristupi tekstu Novoga zavjeta
14. Koraci u egzegetskom radu
15. Od teksta do propovijedi
16. Kroz evanđelja
17. Evanđelje po Marku; evanđelje kao kerigma
18. Evanđelje po Mateju; evanđelje kao učenje
19. Povijesna pitanja u Mateju; Matej za danas; Božična priča
20. Ivan kao drukčiji
21. Lukina radosna vijest u dva toma; Luka kao povjesničar
22. Evanđelje i Djela

Kompletan silabus (PDF)

Patrologija

ECTS: 4
Sati tjedno: 3

Sadržaj kolegija
1. Uvodne napomene: patrologija i patristika
2. Crkveni oci i ranokršćanski pisci
3. Jezici ranokršćanske književnosti
4. Podjela ranokršćanske književnosti
5. Odnos kršćanstva prema židovskoj i poganskoj kulturi
6. Prijenos ranokršćanskih spisa i zbirke tekstova
7. Apostolski oci
8. Ranokršćanski pisci drugog stoljeća – apologeti
9. Veliki kršćanski pisci trećeg stoljeća
10. Zlatno razdoblje ranokršćanske književnosti (4. i 5. stoljeće)
11. Veliki sabori (Nicejski, Carigradski, Efeški i Kalcedonski)
12. Augustin i Jeronim
13. Vrijeme dekadencije i završetak ranokršćanske književnosti
14. Završni osvrt na predmet

Kompletan silabus (PDF)

Povijesni kontekst Biblije

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Upoznavanje sa sadržajem i ciljevima predmeta i nastavnim obavezama; kratki uvod neolitik na Levantu (Catal Huyuk i Jerihon)
2. Sumerska i Akadska civilizacija (Uruk i Ur); Abrahamovo putovanje
3. Hetiti (Hatuša); Gradovi u brončano doba (Megido, Hazor, Ugarit, Ebla, Mari),
4. Feničani (Tir i Sidon); Narodi s mora; Dolazak Izraelaca
5. Doba sudaca, David i Salomon; Filistejci
6. Novoasirsko (Niniva i Lakiš) i Novobabilonsko (Babilon i Jeruzalem) carstvo
7. Amon, Moab i Edom; Perzijsko carstvo i povratak iz sužanjstva; Izrael u doba helenizma i prevlasti Rima (Masada)
8. Završna rasprava

Kompletan silabus (PDF)

Engleski jezik I

ECTS: 2
Sati tjedno: 2

Sadržaj kolegija
1. Skimming and scanning; Finding meaning from context
2. Collocations, metaphors and idioms
3. Differentiating between weak and strong evidence. Articles
4. Argument essay and discussion essay
5. Cohesion through discourse markers: contrast, deduction, example, addition and summation
6. Cause and effect: Discourse markers or signals; Ellipsis and substitution
7. Debate: presenting an argument, expressing agreement and disagreement
8. Theological vocabulary – definitions
9. Exemplification, classification, comparison and contrast
10. Academic style: formal and informal
11. Grammar Revision: tenses contrasted
12. Listening and reading: distinguishing between facts and opinion
13. Reporting people’s words and thoughts; Reporting verbs
14. Debate: presenting an argument, expressing agreement and disagreement
15. Revision

Kompletan silabus (PDF)

Latinski jezik I

ECTS: 3
Sati tjedno: 2

Sadržaj kolegija
1. Upoznavanje s načinom rada na predmetu, obaveznom i dopunskom literaturom (pomagalima), s obavezama studenata i načinom vrednovanja znanja
2. Kratka povijest latinskog jezika; osnovni prijedlozi, funkcije imenica, 1. deklinacija
3. Nastavak upoznavanja s imenicama: 2. deklinacija; uvod u glagole, prezent indikativ aktiv 1. i 2. konjugacije
4. Prezent indikativ aktiv 3. i 4. konjugacije te glagola sum, esse i possum, posse; pridjevi 1. i 2. deklinacije
5. Imperfekt indikativ aktiv, imperativ, prezent indikativ aktiv glagola eo, ire; osobne zamjenice
6. Ponavljanje i uvježbavanje gradiva
7. Futur indikativ aktiv svih konjugacija, imperfekt i futur indikativ aktiv glagola eo, ire
8. Imperfekt i futur indikativ aktiv glagola sum, esse; osobne zamjenice (3. lice)
9. Treća deklinacija imenica
10. Prezent indikativ pasiv svih konjugacija
11. Ponavljanje i uvježbavanje gradiva
12. Pokazne zamjenice; imperfekt indikativ pasiv i futur indikativ pasiv svih konjugacija
13. Pridjevi treće deklinacije; prilozi
14. Perfekt indikativ aktiv svih konjugacija
15. Ponavljanje i uvježbavanje gradiva

Kompletan silabus (PDF)

Metodologija znanstvenog rada

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
Sadržaj kolegija razdijeljen je na pet glavnih cjelina i pripadajućih tema:

Cjelina 1 – Istraživanje kao stožerna paradigma akademskog rada i vrste znanstvenih radova

Cjelina 2
– Vještine čitanja i četiri vrste čitanja

Cjelina 3
– Vještine bilježenja
A. Citiranje
B. Parafraziranje
C. Sažimanje
D. Sustav bilježenja
E. Upute za bilježenje

Cjelina 4
– Priprema za istraživanje i pisanje
A. Izbor teme
B. Istraživačka pitanja; hipoteza i teza; traženje izvora; pretraživanje i korištenje
resursa; radna bibliografija
C. Sinopsis
D. Hodogram projekta

Cjelina 5
– Pisanje
A. Radna verzija
B. Sastavni dijelovi rada
C. Argumenti i 11 vrsta argumentacije
D. Model: Praktični argument Stephena Toulmina
E. Odlomci
F. Konektori i modifikatori
G. Jezik i stil

Kompletan silabus (PDF)

Etika

ECTS: 4
Sati tjedno: 2

Sadržaj kolegija
1. Upoznavanje s ciljevima predmeta i s načinom rada na predmetu
2. Osnovni pojmovi etike
3. Osnovni etički pravci i škole
4. Povijesni pregled razvoja teološke etike I
5. Povijesni pregled razvoja teološke etike II
6. Biblijska etika
7. Crkvena etika
8. Univerzalna filozofska etika
9. Etika Immanuela Kanta
10. Utilitarizam i konzekvencijalizam
11. Subverzivna etika I: feministička etika
12. Subverzivna etika II: seksualna etika
13. Konkretna etička pitanja: pobačaj i eutanazija
14. Rasprava i završni osvrt

Kompletan silabus (PDF)

Tjelesna i zdravstvena kultura

ECTS: /
Sati tjedno: 1

Izborni kolegij I

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Popis izbornih kolegija možete pronaći ovdje.

Izborni kolegij II

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Popis izbornih kolegija možete pronaći ovdje.


← Preddiplomski studij