Prva godina: ljetni semestar

Program

Hebrejski (biblijski) jezik II

ECTS: 4
Sati tjedno: 3

Kolegij se usredotočava na čitanje i analizu hebrejskoga teksta te egzegezu izabranih biblijskih tekstova.

Ishodi učenja
Student razvija sposobnost čitanja, pisanja i gramatičke analize kraćih tekstova iz hebrejske Biblije.

Kompletan silabus (PDF)

Uvod u Novi zavjet II

ECTS: 5
Sati tjedno: 3

Kolegij se bavi uvodom u misao apostola Pavla, te pregledom i načelima tumačenja njegovih poslanica kao i pregledom i načelima tumačenja ostalih novozavjetnih poslanica i Otkrivenja. Obrađuju se sljedeće cjeline: svijet prve Crkve (Rimsko Carstvo u 1.st), poslanica kao književna vrsta, Pavlova kronologija, Pavlove poslanice – pregled, Pavlova teologija – pregled, opće poslanice – teologija, Hebrejima, Otkrivenje.

Ishodi učenja
Student stječe sposobnost definiranja i opisivanja sadržaja i strukture poslanica apostola Pavla, ostalih novozavjetnih poslanica i Otkrivenja, te sposobnost razumijevanja njihove važnosti za teologiju i Crkvu u prošlosti i danas. Student otkriva te ispituje mogućnosti primjene ovog znanja na čitanju odabranih tekstova apostola Pavla, ostalih novozavjetnih poslanica te Otkrivenja.

Kompletan silabus (PDF)

Povijest filozofije

ECTS: 6
Sati tjedno: 4

Studente se upoznaje s glavnim tijekovima povijesti filozofije: ključnim filozofima, djelima, osnovnim filozofskim disciplinama (ontologija i metafizika, epistemologija i filozofija znanosti, etika, estetika i filozofija kulture). Kolegij studente uvodi u problematiku povezanosti povijesti filozofije s općom poviješću i poviješću religije, znanošću i kulturom, te ga potiče na samostalno izučavanja pojedinih razdoblja filozofije te filozofskih tekstova.

Ishodi učenja
Razvija se sposobnost definiranja, opisivanja te klasificiranja različitih filozofskih teorija te sposobnost razumijevanja i tumačenja njihovoga mjesta u kontekstu teologije, kulture, znanosti i umjetnosti.

Kompletan silabus (PDF)

Engleski jezik II

ECTS: 2
Sati tjedno: 2

Uvježbavaju se tehnike i metode čitanja stručnoga teksta s razumijevanjem (previewing, skimming, scanning, prediction) pri čemu se studenti služe literaturom na engleskome jeziku te jednojezičnim i dvojezičnim rječnicima. Obrađuju se tekstovi koji rabe različite registre te razvija vještina govorenja kroz debatu i raspravu. Obrađuju se jezični sadržaji relevantni za razumijevanje stručnoga teksta: egzemplifikacija, klasifikacija, usporedba, uzrok i posljedice, generalizacija.

Ishodi učenja
Po završetku ovoga predmeta studenti će vladati naprednijim tehnikama analize stručnog teksta te biti sposobni usmeno i pismeno argumentirati o njemu. Suvereno će koristiti jednojezične i dvojezične rječnike te osobito gramatike uz upoznavanje sa stručnom lingvističkom terminologijom. Uvježbat će osnovne oblike akademske obrade teksta poput sažimanja i parafraziranja. Razvit će osnovne vještine formalne usmene debate. Poboljšat će izgovor engleskoga jezika kroz govor i čitanje naglas te pravopis kroz diktate i pisane radove.

Kompletan silabus (PDF)

Latinski jezik II

ECTS: 3
Sati tjedno: 2

Kolegij obuhvaća osnove latinske gramatike. Obrađuju se i uvježbavaju komparacija pridjeva i priloga te pokaznih i upitno-odnosnih zamjenica, a za glagole indikativ prezenta, imperfekta i futura pasivnog te indikativ perfekta, pluskvamperfekta i futura II. aktivnog i pasivnog.

Ishodi učenja
Studenti će usvojiti dodatni vokabular potreban za razumijevanje nešto dužih izvornih tekstova, koje će naučiti svrstavati prema žanrovima, svrhama i publici kojoj su bili namijenjeni. Upoznat će se s povijesnim kontekstom različitih proznih žanrova te s osnovama klasične i srednjovjekovne latinske poetike. Prepoznavat će svakodnevne latinske riječi u današnjemu međunarodnome znanstvenom nazivlju.

Kompletan silabus (PDF)

Psihologija religije

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Kolegij se bavi odnosom psihologije i religioznosti. Pruža se pregled glavnih psiholoških interpretacija religioznosti. Obrađuju se psihički fenomeni religioznosti i sagledava se religioznost u velikim psihologijskim sustavima S. Freuda, C. G. Junga, G. W. Allporta i V. E. Frankla. Nadalje, razmatra se odnos ljudskoga razvoja i religioznosti te povezanost religioznosti i duševnoga zdravlja. Na koncu se daje uvid u osnove psihologije dušobrižništva.

Ishodi učenja
Student stječe razumijevanje osnovnih pitanja psihologije religije te sposobnost prepoznavanja, opisivanja te kritičke procjene psihološke dimenzije religioznoga iskustva.

Kompletan silabus (PDF)

Ekumenska teologija

ECTS: 4
Sati tjedno: 2

Predmet je preglednoga karaktera. Studente se uvodi u osnovna pitanja i probleme ekumenske teologije: uzroci i posljedice crkvenih raskola, ekumenska nastojanja kroz povijest Crkve, ekumenski pokret krajem 19. i u 20. stoljeću, različiti koncepti jedinstva crkava, glavni teološki problemi, ekumenski doprinosi pojedinih crkava, ekumenski dokumenti. Kolegij se bavi i specifičnostima ekumenske problematike u Hrvatskoj.

Ishodi učenja
Razvija se sposobnost prepoznavanja, definiranja te izlaganja ekumenske tematike te sposobnost primjene ovih vještina u ekumenskome dijalogu te u izgradnji kršćanskoga jedinstva.

Kompletan silabus (PDF)

Tjelesna i zdravstvena kultura

ECTS: /
Sati tjedno: 1

Izborni kolegij I

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Izborni kolegij II

ECTS: 2
Sati tjedno: 1


Izborni kolegiji

Mjesto i uloga životinja u Bibliji

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Kroz svekoliku ljudsku povijest životinja je čovjeku bila sve. Intrigantan je raspon njihovih odnosa. Odnos između čovjeka i životinje kreće se od suradnje,  preko obožavanja životinja pa sve do čovjekove prehrane, ili odnosa prema životinji kao prema kućnom ljubimcu. Kao marva, čovjeku je životinja bila pomagač. Kroz kulturu i religije životinje su bivale objekt čovjekova obožavanja (zoolatrija). I od pamtivijeka životinja je čovjeku bila hrana („sve što se kreće i živi neka vam bude za hranu“). U relativno novije doba, životinja postaje čovjeku i kućni ljubimac. Mjesto i uloga životinje u Bibliji zauzima iznimno važno mjesto u svim spomenutim aspektima odnosa čovjeka i životinje. Za potpunije i cjelovito razumijevanje Biblije i biblijskih tema, motiv životinje u Bibliji je od presudne važnosti.

Ishodi učenja
Upoznavanje studenata s problematikom mjesta i uloge životinje u biblijskom tekstu. Konačni je očekivani cilj i ishod taj da student sveobuhvatnije razumije Bibliju i biblijski tekst.

Kompletan silabus (PDF)

Nacionalizam i kršćanstvo

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Kolegij se bavi analizom odnosa kršćanstva i nacionalne pripadnosti. U posljednja dva stoljeća, nakon uspostave nacionalnih država, taj odnos počeo je imati važnu ulogu u kršćanskoj teologiji. Odnos kršćanstva i nacionalnog identiteta razmatrat će se pod vidom teološkog vrednovanja pripadnosti narodu i domovini, s posebnim naglaskom na karakter kršćanske egzistencije koja s jedne strane nadilazi vremenite identitete, a s druge strane je inkulturirana u određeni kulturni krug.

Ishodi učenja
Studenti će steći temeljna znanja o odnosima kršćanske vjere i nacionalne pripadnosti te će razviti sposobnost prepoznavanja raznih modela odnosa tih dviju vrednota. Moći će kritički analizirati razne modele odnosa kršćanske vjere i nacionalne pripadnosti povezati analizu modela odnosa s drugim predmetima iz sustavne teologije, napose kristologije.

Kompletan silabus (PDF)

Protestantski pentekostalizam u Hrvatskoj

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Predmet izučava povijest nastanka protestantskog pentekostalizma u Hrvatskoj te dinamiku njegovog suvremenog djelovanja. Smještajući hrvatski pentekostalizam u širi svjetski i europski kontekst, studente se upoznaje s važnijim aktualnim zajednicama, njihovim liderima, vjerovanjima te specifičnim vjerskim iskustvima ove vrste kršćanstva. Upoznaje ih se također sa stavovima ovih vjerskih zajednica prema ekumenizmu, drugim religijama kao i s njihovim stavovima prema važnijim suvremenim društvenim, moralnim i političkim pitanjima. Tijekom kolegija osvrće se i na pitanje percepcije ovih zajednica od strane većinske Katoličke crkve u Hrvatskoj, kao i drugih protestantskih crkava.

Ishodi učenja
Studenti stječu osnovna znanja o pentekostalizmu na globalnoj razini te o povijesti i oblicima njegovog postajanja u Hrvatskoj.

Kompletan silabus (PDF)

Pavlov politički mesijanizam

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

U ovom izbornom kolegiju, kroz vođeno čitanje izabrane literature i prigodna predavanja, propitujemo i kritički istražujemo neke od suvremenih pristupa političkoj interpretaciji Pavlova mesijanizma. Bavit ćemo se egzegezom nekih temeljnih odlomaka Pavlove političke misli, napose u poslanicama Rimljanima i Galaćanima, kao i pripadajućim referentnim okvirom kršćanskog univerzalizma. Cilj kolegija jest vođeno i metodološki strukturirano te kritičko propitivanje opravdanosti i podesnosti političke interpretacije Pavlova mesijanizma u kontekstu rastućeg populizma i nacionalizma.

Ishodi učenja
Polaznici kolegija će na temelju relevantnih izvora i građe naučiti kritički propitivati temeljne postavke Pavlove političke teologije i kontekstualizirati ih s obzirom na probleme kršćanski inspiriranog populizma i nacionalizma.

Kompletan silabus (PDF)


← Preddiplomski studij