Prva godina: ljetni semestar

Program

Hebrejski (biblijski) jezik II

ECTS: 4
Sati tjedno: 3

Sadržaj kolegija
1. Upute za rad na kolegiju
2. Post 1,1-5
3. Post 1,6-13
4. Post 1,14-19
5. Post 1,20-25
6. Post 1,26-31
7. Post 2,1-4a
8. Post 2,4b-9
9. Post 2,10-17
10. Post 2,18-25
11. Izl 20,1-6
12. Izl 20,7-11
13. Izl 20,12-17
14. Br 6,24-26
15. Pnz 6,4-6
16. Pnz 6,7-9
17. Ps 1,1-3
18. Ps 1,4-6
19. Ps 8,2-5
20. Ps 8,6-10
21. Ps 121,1-4
22. Ps 121,5-8
23. Osvrt i završna rasprava

Kompletan silabus (PDF)

Uvod u Novi zavjet II

ECTS: 5
Sati tjedno: 3

Sadržaj kolegija

1. Cjelina: Rimsko carstvo: Kolijevka kršćanstva
1. Ranokršćanska crkva u "globalnom" okruženju Rimskog carstva
2. Djela kao ranokršćanska povijest
3. Sociološke značajke prve crkve u okruženju Rimskoga carstva
4. Život i suživot Isusovih sljedbenika kao sociološki problem

2. Cjelina: Apostol Pavao
1. Kronologija života i tri misijska puta
2. Svesvjetska misijska strategija? (Djela i Galaćanima)
3. Judaizantsko pitanje i Pavlovo rješenje odnosa Židova i nežidova u kršćanskoj vjeri
4. Pravednost Božja i apostol pogana (Rimljanima)
5. Pitanje Zakona (Rimljnima)
6. Apostolstvo i hereze: Pitanja ranog katolicizma i pseudoepigrafije (2 Sol, Ef, 1 i 2
Tim, Tit, 2 Pet)
7. Pavlova Korintska korespondencija (1 i 2 Korinćanima)
8. Pastoralne poslanice i pitanje crkvenog vodstva
9. Etika i eshatologija rane crkve (1 Solunjanima)
10. Pavao i drugi apostoli: Jakovljeva

3. Cjelina: Drugi NZ pisci
1. Ivan: Evanđelje za nove generacije
2. Test ljubavi: Ivanove poslanice
3. Teologija Ivanovih spisa naspram Pavla
4. Gnostičke hereze (Kološanima, 1 Petrova, Judina)
5. Crkva kao mjesto spasenja (Kološanima)
6. Hebrejima: Evanđelje za Židove?
7. Otkrivenje: Kršćansko svjedočanstvo kao kritika globalnog društvenog poretka
8. Značaj konteksta za proučavanje Novoga zavjeta

Kompletan silabus (PDF)

Povijest filozofije

ECTS: 6
Sati tjedno: 4

Sadržaj kolegija
1. Upute za rad na kolegiju Povijest filozofije
2. Periodizacija povijesti filozofije I
3. Periodizacija povijesti filozofije II
4. Osnovni termini filozofije i filozofskih disciplina
5. Predsokratovci
6. Sokrat i Platon
7. Aristotel
8. Helenistička filozofija
9. Srednjovjekovna filozofija I
10. Srednjovjekovna filozofija II
11. Descartes
12. Spinoza
13. Leibniz
14. Engleski empirizam
15. Kant
16. Hegel
17. Fichte i Shelling
18. Nietzsche i Schopenhauer
19. Kierkegaard
20. Filozofija 20. st. I
21. Filozofija 20. st. II
22. Teologija i filozofija I – srednji vijek
23. Teologija i filozofija II – racionalizam i prvenstvo razuma
24. Teologija i filozofija III – klasični njemački idealizam; Hegel i smrt Boga
25. Teologija i filozofija IV – Nietzsche i kršćanstvo
26. Teologija i filozofija V – Kierkegaard i egzistencijalizam
27. Osvrt i završna rasprava

Kompletan silabus (PDF)

Engleski jezik II

ECTS: 2
Sati tjedno: 2

Sadržaj kolegija
1. Structure and cohesion
2. Paraphrasing and summarizing; Text analysis
3. Agreement between subject and verb; Text analysis
4. Theological vocabulary – definitions
5. Debate: expressing opinion, agreement and disagreement
6. Modes of discourse: mythical and symbolic- analogical
7. Modes of discourse: metaphysical, existential, empirical
8. Prediction as an aid to comprehension
9. Hypothesizing and speculating; Conditional clauses
10. Compare and contrast essays, cause and effect
11. Writing: exposition schema – discussion and argument
12. Nominalization
13. Reviewing academic writing: register, referencing, modality
14. Cohesive devices
15. Revision

Kompletan silabus (PDF)

Latinski jezik II

ECTS: 3
Sati tjedno: 2

Sadržaj kolegija
1. Upoznavanje s načinom rada na kolegiju, obavezama studenata i načinom vrednovanja znanja
2. Uvod u participe, particip sadašnji aktivni
3. Particip prošli pasivni
4. Ponavljanje i uvježbavanje gradiva
5. Funkcije ablativa u rečenici i ablativ apsolutni
6. Komparacija pridjeva i priloga
7. Nepravilni glagoli volo, nolo, malo
8. Ponavljanje i uvježbavanje gradiva
9. Konjunktiv: uporaba i funkcija u jeziku; konjunktiv prezenta
10. Konjunktiv imperfekta i pluskvamperfekta
11. Ponavljanje i uvježbavanje gradiva
12. Gerundiv i gerund
13. Akuzativ s infinitivom i nominativ s infinitivom
14. Ponavljanje i uvježbavanje gradiva
15. Pregled naučenoga i pripreme za ispit

Kompletan silabus (PDF)

Psihologija religije

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Uvodno predavanje: uvodne postavke psihologije religioznosti (definiranje pojma religioznosti i osnovnih karakteristika psihološkog pristupa proučavanja)
2. Povijest psihologije religioznosti: pregled glavnih psiholoških interpretacija religioznosti
3. Psihološki fenomeni religioznosti: molitva, mistični doživljaji, konverzija, psihopatologija i religioznost
4. Religija u velikim psihologijiskim sustavima I: Sigmund Freud
5. Religija u velikim psihologijiskim sustavima II: Carl Gustav Jung
6. Religija u velikim psihologijiskim sustavima III: Viktor Frankl
7. Religioznost i duševno zdravlje: načelni stavovi pojedinih autora o odnosu religioznosti i duševnog zdravlja

Kompletan silabus (PDF)

Ekumenska teologija

ECTS: 4
Sati tjedno: 3

Sadržaj kolegija
1. Upoznavanje s načinom rada na kolegiju, obaveznom i dopunskom literaturom, s obavezama studenata i načinom vrednovanja znanja
2. Panorama/karta kršćanskih crkava/zajednica koje danas postoje i djeluju u svijetu
3. Panorama/karta kršćanskih crkava/zajednica koje danas postoje i djeluju na području Hrvatske
4. Poimanje i manifestacije jedinstva crkve u ranom kršćanstvu te načini rješavanja prijepora (ispovijedanje iste vjere/isti apostolski nauk, dijeljenje dobara, jedno Pismo, jedno krštenje, zajedništvo kod stola Gospodnjeg, međusobno priznavanje službenika, apostolski sabor)
5. Krize povezane sa utjecajem tzv. hereza u drugom, trećem i četvrtom stoljeću (npr. gnoza, arijanizam) te mjere koje su poduzete kako bi se one prevladale (kanonizacija, nastanak ekumenskih simbola vjere, razvoj struktura crkve)
6. Povijesno-teološki te društveno-politički kontekst uzroka, tijeka i posljedica raskola do kojeg je došlo tijekom tzv. kristoloških rasprava u petom i šestom stoljeću
7. Povijesno-teološki te društveno-politički kontekst uzroka, tijeka i posljedica tzv. velikog istočnog raskola te (problematični) pokušaji njegovog prevladavanja
8. Narušeno jedinstvo zapadnog kršćanstva u razdoblju između tzv. velikog istočnog raskola pa do vremena uoči reformacije (tzv. zapadna šizma, disidentski pokreti, predreformacijski pokreti)
9. Povijesno-teološki te društveno-politički kontekst reformacije kao pokreta za obnovu
10. Reformacija kao novi raskol u zapadnom kršćanstvu i konfesionalizacija; reformacijska nastojanja da se prijeporna pitanja u onovremenoj teologiji i crkvenoj praksi riješe na širokoj ekumenskoj platformi, među kojima se nalaze i apelacije reformatora na tzv. slobodni ekumenski koncil
11. Povijesno-teološki te društveno-politički kontekst nastojanja oko ujedinjenja od vremena nakon reformacije do nastanka suvremenog ekumenskog pokreta
12. Povijesno-teološki te društveno-politički kontekst nastanka i razvoja suvremenog ekumenskog pokreta
13. Glavna postignuća, dokumenti i neriješeni problemi suvremenog ekumenskog pokreta (ekumenski doprinosi pojedinih crkava i njihovi različiti koncepti crkvenog jedinstva)
14. Specifičnost suvremene ekumenske problematike u Hrvatskoj
15. Završna rasprava

Kompletan silabus (PDF)

Tjelesna i zdravstvena kultura

ECTS: /
Sati tjedno: 1

Izborni kolegij I

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Popis izbornih kolegija možete pronaći ovdje.

Izborni kolegij II

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Popis izbornih kolegija možete pronaći ovdje.


← Preddiplomski studij