Druga godina: zimski semestar

Program

Uvod u Stari zavjet I

ECTS: 5
Sati tjedno: 3

Sadržaj kolegija
1. Upute za rad na kolegiju
2. Općenito o Petoknjižju i povijesnim knjigama
3. Autorstvo i nastanak Petoknjižja
4. Postanak
5. Izlazak
6. Levitski zakonik
7. Brojevi
8. Ponovljeni zakon
9. Uvod u povijesne knjige
10. Jošua
11. Suci
12. Prva Knjiga o Samuelu
13. Druga Knjiga o Samuelu
14. Prva Knjiga o Kraljevima
15. Druga Knjiga o Kraljevima
16. 1 i 2 Knjiga Ljetopisa
17. Ezra
18. Nehemija
19. 1 i 2 Knjiga o Makabejcima
20. Ruta
21. Estera
22. Tobija i Judita
23. Završna rasprava i osvrt

Kompletan silabus (PDF)

Novozavjetni grčki jezik I

ECTS: 4
Sati tjedno: 3

Sadržaj kolegija
1. Uvođenje u kolegij i upoznavanje s obvezama studenata;
2. Uvodno predavanje: Zašto i kako učiti NZ Grčki za studij Protestantske teologije
3. Grčka abeceda, izgovor i dijakritički znaci
Vježbanje abecede; slovkanje, čitanje,
4. Temelji gramatike (ponavljanje i usporedba: hrvatski - grčki)
Vrste riječi i njihov značaj
5. Glagoli i njegove kategorije
Paradigma glagola Prezent indikativ aktiv
Glagol eimi i specifičnosti rečenica s glagolom eimi
6. Imenice A i O deklinacije
Pridjevi i zamjenice A i O deklinacije
7. Rječnički oblik glagola i imenica; svođenje oblika na rječnički
8. Treća deklinacija imenica, pridjeva i zamjenica
Vježbe pisanja i dekliniranja (naglasak na imenicama i pridjevima treće deklinacije)
9. Kongruencija pridjeva i imenica
Vježbe pridruživanja (kongruencija)
10. Prijevod rečenica s glagolima u prezentu
11. Prijedlozi i riječce
12. Ostale riječi koje se dekliniraju – zamjenice, brojevi
13. Prilozi; predikativni i atributivni položaj pridjeva
Vježba prepoznavanja riječi prema vrsti u tekstu.
14. Imperativ i infinitiv
15. Futur aktiv

Kompletan silabus (PDF)

Uvod u dogmatiku I

ECTS: 4
Sati tjedno: 3

Sadržaj kolegija
1. Upoznavanje s načinom rada na kolegiju, obaveznom i dopunskom literaturom, s obavezama studenata i načinom vrednovanja znanja
2. Teologija kao govor o Bogu i pitanje o mogućnosti ljudskog govora o Bogu
3. Božje progovaranje o sebi kao preduvjet teologije kao ljudskog govora o Bogu i načini Božjeg progovaranja o sebi
4. Božje progovaranje kao Riječ Božja upućena ljudima koja svoj vrhunac ima u događaju Isus Krist
5. Povijesna dimenzija Božjeg progovaranja i uloga svjedoka/očevidaca i njihovog svjedočanstva pri prenošenju sadržaja objave
6. Potreba zapisivanja svjedočanstava očevidaca objave: proces nastanka svetopisamskih tekstova i njihove kanonizacije, odnos Starog zavjeta i Novog zavjeta
7. Uloga i značaj crkve/zajednice vjernika i njezinog naviještanja nakon procesa zapisivanja i kanononizacije svjedočanstava o objavi
8. Zadaća teologije u odnosu prema crkvi/zajednici vjernika
9. Ključni elementi za definiciju kršćanske teologije, područja kršćanske teologije, njihova međusobna povezanost i specifična uloga dogmatike kao dijela sustavne teologije
10. Razdoblja kršćanske teologije
11. Poimanje autoriteta Svetog Pisma u kršćanskoj teologiji kroz povijest
12. Razlike između protestantskog i rimokatoličkog poimanja autoriteta Biblije (pitanje prepoznavanja autoriteta Svetog Pisma, djelotvornosti Svetog pisma, tumačenja Svetog Pisma te odnosa između Svetog Pisma i Tradicije crkve)
13. Objava: posebna i opća, opća objava u Bibliji
14. Shvaćanje opće objave kroz povijest kršćanske teologije
15. Ponavljanje i zaključna rasprava

Kompletan silabus (PDF)

Povijest kršćanske umjetnosti i arhitekture

ECTS: 3
Sati tjedno: 2

Sadržaj kolegija
1. Uvodno predavanje: određivanje tema kolegija, upute za služenje ispitnom literaturom, upoznavanje sa obavezama studenta te sa osnovnim povijesnoumjetničkim pojmovima
2. Ranokršćanska umjetnost prije Milanskog edikta
3. Ranokršćanska umjetnost poslije Milanskog edikta: arhitektura
4. Bizantska umjetnost: arhitektura
5. Bizantska umjetnost
6. Karolinška umjetnost i arhitektura
7. Otonska umjetnost i arhitektura
8. Romanička umjetnost i arhitektura
9. Gotička umjetnost i arhitektura
10. Renesansna umjetnost i arhitektura
11. Umjetnost i arhitektura reformacije
12. Barokna umjetnost i arhitektura
13. Kršćanska umjetnost devetnaestog i dvadesetog stoljeća
14. Završna rasprava

Kompletan silabus (PDF)

Opća povijest Crkve I

ECTS: 4
Sati tjedno: 3

Sadržaj kolegija
1. Uvod u kolegij, osnove historiografske metodologije
2. Misije apostolskog doba i Pavlova putovanja, patrističko razdoblje
3. Konstantin Veliki i afirmacija kršćanstva
4. Počeci redovništva i štovanja svetaca
5. Razvoj germanskih država i papinskog dvora
6. Karlo Veliki i Franačko Carstvo, «karolinška renesansa», misije na istoku Europe
7. Nastanak slavenskih država i Ugarske, njihova integracija u kršćansku Europu
8. Otonska dinastija i sustav Reichskirche
9. Gregorijanska reforma, reforme redovništva
10. Križarski ratovi i nastanak viteških redova
11. Četvrti križarski rat, nastanak pustinjačkih i prosjačkih redova
12. «Avignonsko sužanjstvo» i Veliki crkveni raskol
13. Razvoj koncilijarizma i uspon gradova
14. Smiraj srednjega vijeka: pučka pobožnost
15. Predreformacija: John Wycliff, Jan Hus, koncil u Konstanzu

Kompletan silabus (PDF)

Engleski jezik III

ECTS: 2
Sati tjedno: 2

Sadržaj kolegija
1. Paragraph structure and comprehension
2. Sentence and clause structure and comprehension
3. Cohesive devices and comprehension
4. Levels of meaning and authorial voice
5. Nouns and the words they combine with
6. Verbs and the words they combine with
7. Prepositional phrases; verbs and prepositions; nouns and prepositions
8. Comparing and contrasting; Describing problems
9. Writing: a formal e-mail, a CV, a cover letter
10. Organizing your writing; Essay assignment
11. Extended introductions; Conclusions and summaries
12. Paraphrasing and summarizing; Quotations and referencing
13. Avoiding the repetition of words; Sentence formation
14. Peer review of the essay assignment
15. Revision

Kompletan silabus (PDF)

Kultura govorenja, čitanja i pisanja

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
Pitanja kojima se bavi ovaj kolegij pristupa se unutar sljedećih cjelina: gramatika, pravopis, stilistika.

1. Upute za rad na kolegiju, pregled tema
2. Izabrana poglavlja iz fonetike (glasovne promjene, alternacije ije /je /e /i)
3. Leksikologija (sinonimi, antonimi, homonimi, arhaizmi, historizmi…)
4. Funkcionalni stilovi hrvatskog jezika (razgovorni, znanstveni, novinarski, administrativni, književno-umjetnički stil)
5. Frazemi i njihova primjena
6. Jezični savjeti (prema radovima dr. Nives Opačić)
7. Sintaksa (riječi, sintagme, rečenice)
8. Aktualna pravopisna pitanja

Kompletan silabus (PDF)

Antropologija obreda

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Upoznavanje s načinom rada na kolegiju, obaveznom i dopunskom literaturom, s obavezama studenata i načinom vrednovanja znanja
2. Kultura i religija u antropološkom pogledu: pojašnjenje kulturno-antropološkog pristupa proučavanju obreda
3. Pregled definicija i osnovnih karakteristika obreda; vrste obreda i osnovne tipologije i konceptualizacije obreda
4. Evolucionistički pogled na obred i ritualizacija kod životinja
5. Mit i obred
6. Priroda obreda: Mircea Eliade, sveto i profano
7. Društvena uloga obreda: Emile Durkheim i društveno kipljenje
8. Van Gennep i obredi prijelaza
9. Victor Turner i communitas
10. Obred kao izvedba
11. Učinkovitost obreda
12. Obred i moć
13. Obred u religijskim tradicijama
14. Završna rasprava

Kompletan silabus (PDF)

Tjelesna i zdravstvena kultura

ECTS: /
Sati tjedno: 1

Izborni kolegij I

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Popis izbornih kolegija možete pronaći ovdje.

Izborni kolegij II

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Popis izbornih kolegija možete pronaći ovdje.


← Preddiplomski studij