Druga godina: ljetni semestar

Program

Uvod u Stari zavjet II

ECTS: 5
Sati tjedno: 3

Kolegij se usredotočuje na literarne značajke proročkih i mudrosnih knjiga, na povijest njihova proučavanja, te na pregled proročkih i mudrosnih knjiga.

Ishodi učenja
Student stječe sposobnost definiranja i opisivanja sadržaja i strukture proročkih i mudrosnih knjiga te razumijevanja njihove važnosti za judaizam te teologiju i Crkvu u prošlosti i danas. Otkriva mogućnost primjene ovog znanja pri čitanju i razumijevanju odabranih tekstova proročkih i mudrosnih knjiga.

Kompletan silabus (PDF)

Novozavjetni grčki jezik II

ECTS: 4
Sati tjedno: 2

Obrada lekcija u udžbeniku Grčki jezik novoga zavjeta od 14. lekcije: složenija glagolska vremena; participi i njihovo prevođenje; prevođenje specifičnih gramatičkih konstrukcija: apsolutni genitiv; akuzativ s infinitivom. Paralelno se čitaju i prevode izabrani novozavjetni tekstovi.

Ishodi učenja
Studenti razumiju korisnost osobnog prevođenja biblijskog teksta. Studenti uz pomoć rječnika i tabela samostalno prevode odabrane biblijske odlomke.

Kompletan silabus (PDF)

Opća povijest Crkve

ECTS: 8
Sati tjedno: 4

Sadržaj kolegija podijeljen je u dvije cjeline. Prva se bavi općom povijesti Crkve od početaka do reformacije, a druga općom povijesti Crkve od reformacije do danas. Unutar tih cjelina obuhvaćene su tri grupe tema. Prva grupa obuhvaća teme koje se odnose na povijest Crkve u vjerskom i općem povijesnom kontekstu, razlike između povijesti i historiografije, početke kritičkoga pisanja povijesti i evaluacije autentičnosti povijesnih dokumenata, vrste povijesnih izvora itd. Druga grupa obuhvaća osnovne informacije o domaćim i stranim historijskim časopisima, najznačajnijim domaćim i stranim objavljenim zbirkama povijesnih izvora, arhivima i arhivskim fondovima značajnim za crkvenu povijest, domaćim knjižnicama i muzejima. Treća grupa se odnosi na prikaz crkvene povijesti (kronološki i tematski) s težištem na logičkom povezivanju povijesnih događaja, ličnosti i tendencija.

Ishodi učenja
Studenti će na osnovi poznavanja povijesti Crkve od njezinih početaka do danas razviti sposobnost kritičkoga pristupa crkvenoj historiografiji te biti u mogućnosti sagledati povijesne procese u njihovoj složenosti i međusobnoj povezanosti. Spoznat će razliku između povijesnih izvora i stručne literature te steći sposobnost kritičke evaluacije te usmene i pismene interpretacije ove potonje uz razumijevanje njezina odnosa prema izvornim tekstovima. Integrirat će spoznaje stečene u drugim povijesno zasnovanim predmetima u širi kontekst.

Kompletan silabus (PDF)

Povijest crkve u Hrvata

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija obuhvaća nekoliko tematskih cjelina. Na početku se daje pregled povijesnih izvora za povijest Crkve u Hrvata. Potom se sagledava kršćanstvo na području današnje Hrvatske prije dolaska Slavena. Kolegij se nadalje bavi pokrštavanjem Hrvata i počecima crkvene organizacije, ćirilometodskom baštinom, pojavom glagoljaštva i narodnog jezika u liturgiji. Govori se o redovništvu i oblicima pučke pobožnosti. Sagledava se uloga Crkve u kulturi hrvatskoga srednjovjekovlja, s naglaskom na vjersku književnost, likovnu umjetnost, znanost i školstvo. Posljednji dio odnosi se na smiraj srednjega vijeka odnosno na sagledavanje Hrvatske kao prostora ekumenskoga dijaloga i "predziđa kršćanstva".

Ishodi učenja
Na ovom predmetu studenti će primijeniti već stečene spoznaje o općoj povijesti Crkve na povijesne procese koji su se odvijali na prostoru današnje Hrvatske od njezinih početaka do početka 20. stoljeća. Razvit će sposobnost kritičkoga pristupa crkvenoj historiografiji te uočiti razlike između domaće i strane stručne literature. Također će uvidjeti povezanost hrvatske crkvene povijesti s europskim događanjima, kao i povijesnu utemeljenost današnje situacije u vjeri i Crkvi.

Kompletan silabus (PDF)

Ketehetika

ECTS: 3
Sati tjedno: 2

Kolegij se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela. U teorijskome dijelu kolegija obrađuju se temeljne odrednice katehetske poduke po različitim životnim dobima, počevši od najranijeg djetinjstva pa sve do starosti. Glavni se naglasak stavlja na podučavanje učenika i odraslih osoba. Također se obrađuju suvremene pedagoške spoznaje o uspješnome učenju i o primjeni istih na katehezu. U praktičnome dijelu izvođenja nastave studente se upoznaje s konkretnom nastavom vjeronauka, te ih se potiče na njezino kritičko procjenjivanje.

Ishodi učenja
Student stječe osnovna pedagoška znanja, razumijevanje specifičnosti katehetike u kontekstu teologije i pedagogije te sposobnost klasifikacije te primjene ovih znanja u samostalnoj pripremi i održavanju nastave vjeronauka.

Kompletan silabus (PDF)

Engleski jezik IV

ECTS: 2
Sati tjedno: 2

Uvježbavaju se tehnike i metode pisanja stručnoga teksta pri čemu se studenti služe literaturom na engleskome jeziku te jednojezičnim i dvojezičnim rječnicima. Obrađuju se jezični sadržaji relevantni za pisanje stručnoga teksta: citiranje, pisanje bibliografskih jedinica i bilježaka, ankete, upitnici i projekti, lektura tekstova, rješavanje testova.

Ishodi učenja
Studenti će apsolviranjem ovoga predmeta ovladati naprednijim oblicima akademske usmene i pismene komunikacije te steći dodatne jezične kompetencije potrebne u međunarodnome akademskom diskursu. Naučit će samostalno raditi na složenijim oblicima argumentacijskoga pismenog i usmenog izražavanja, kao što su književni ogled i konferencijski referat, te uvježbati fraze i kolokacije koje se koriste osobito u uvodu i zaključku takvih pisanih formi. Razvit će naprednije vještine formalne usmene debate. Poboljšat će izgovor engleskoga jezika kroz govor i čitanje naglas te pravopis kroz diktate i pisane radove. Usvojit će vokabular vezan uz život u akademskoj zajednici te prikazivanje rezultata istraživanja. Uvježbat će gramatičke strukture karakteristične za akademski diskurs, poput impersonalnoga pasiva i neupravnoga govora.

Kompletan silabus (PDF)

Sociologija religije

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Što je sociologija, osnovni pojmovi sociologije, metode istraživanja. Klasici sociologije i sociologije religije. Suvremeno društvo i religija, sekularizacija i/ili revitalizacija religije, religija u Europi. Religija u postkomunističkim zemljama, društvena očekivanja od religije. Religija u Hrvatskoj, Crkva i država u Hrvatskoj.

Ishodi učenja
Student upoznaje osnovne elemente sociološkoga pristupa religiji, stječe razumijevanje uloge religije iz društvene perspektive, sposobnost kritičkoga razumijevanja različitosti u društvenoj ulozi religije među pojedinim zemljama te identificiranja i klasificiranja suvremenih kontroverzi oko javne uloge religije.

Kompletan silabus (PDF)

Tjelesna i zdravstvena kultura

ECTS: /
Sati tjedno: 1

Izborni kolegij I

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Izborni kolegij II

ECTS: 2
Sati tjedno: 1


Izborni kolegiji

Biblija i bioetika

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Ovaj je kolegij svojevrsni uvod u čitanje Biblije iz perspektive suvremenih tema kakve opisuje i kojima se bavi bioetika (abortus, eutanazija, ljudska besmrtnost, kiborgizacija i sl.). Nakon uvodnog predavanja o kontekstualnosti društvenog, misaonog i prirodnog te kako se te sfere isprepliću i utječu na promjene u čovjeku i u svijetu (1sat) prelazi se na red predavanja iz perspektive bioetike (7 sati). S tim znanjem studenti se vraćaju odabranim biblijskim tekstovima i razmatraju na koji način ponovno iščitavanje Biblije može biti korisno u bioetičkim dilemama suvremenosti (7 sati).

Ishodi učenja

Studenti su upoznati s osnovnim konceptom bioetike u širem smislu, te integrativne bioetike u užem smislu, kao i s osnovnom metodologijom i ciljevima integrativne bioetike. Studenti se na ispravan način koriste osnovnim pojmovima i konceptima koji su u središtu integrativne bioetike, sposobni su razlikovati 'europsku' od 'američke' bioetike, odnosno, širu globalno-ekološku bioetiku od uže biomedicinske bioetike, poznaju temeljne znanstvene činjenice vezane uz pojavu, nastanak, institucionalizaciju, i dosadašnji razvoj bioetike. Uz to razumiju koncept „svetosti (ljudskog) života,“ njegove suvremene teološke i društvene implikacije, te nužnost za njegovu redefiniciju u svjetlu sve veće globalne moralne krize.

Kompletan silabus (PDF)

Biblijska arheologija

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Kolegij upoznaje studente s pojmom biblijske arheolgije, razvojem te discipline i njenim rezultatima posljednjih pola stoljeća. Sadržajno će se obuhvatiti: pojam biblijske arheologije; metode iskopavanja i datiranja arheoloških nalaza; prikaz povijesti biblijske arheologije kao znanosti od početaka do suvremenih tehnoloških postupaka; rezultati arheoloških iskopavanja na prostoru Mezopotamije, Sirije, Palestine i duž priobalnog pojasa Mediteranskog mora.

Ishodi učenja

Nakon uspješno završenog predmeta student će moći definirati prostor i područje istraživanja kojim se bavi biblijska arheologija, zapamtiti najvažnije lokalitete sa prostora današnjeg Izraela i Palestine, objasniti uzročno-posljedične veze u predmetnom razdoblju, navesti važnije metode istraživanja kojima se služe arheolozi, navesti metode određivanja starosti.

Kompletan silabus (PDF)

Ne-Abrahamovska vjerovanja

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Predmet pruža pregled drevnih vjerovanja od svitanja čovjekove religijske svijesti, s posebnim naglaskom na vjerovanja područja Prednjeg istoka u kulturnom smislu (jugozapadna Azija i sjeveroistočna Afrika) te također pregled suvremenih vjerovanja s različitim inačicama kombinacija animističkih, totemističkih i sličnih elemenata, s posebnim naglaskom na vjerovanja područja Crne Afrike. Obuhvaćen je pogled na Vede, kastinski sustav i razvitak starog brahmanizma, budizam, hinduizam, džainizam, sikhizam, neohinduizam, konfucionizam, taoizam, šintoizam, mazdaizam, manihejstvo i mazdakizam. Svako pojedino vjerovanje obrađuje se u vlastitom povijesnom kontekstu, uz razjašnjavanje odgovarajućih filozofija kao gotovo neodvojive sastavnice nekih neabrahamovskih vjerovanja.

Ishodi učenja
Studenti stječu temeljna znanja o različitim vjerovanjima izvan abrahamovske tradicije judaizam-kršćanstvo-islam, o smislu tih vjerovanja i njihovom povijesnom razvitku, te posebice razumijevanje suštine tih vjerovanja.

Kompletan silabus (PDF)


← Preddiplomski studij