Druga godina: ljetni semestar

Program

Uvod u Stari zavjet II

ECTS: 5
Sati tjedno: 3

Kolegij se usredotočuje na literarne značajke proročkih i mudrosnih knjiga, na povijest njihova proučavanja, te na pregled proročkih i mudrosnih knjiga.

Ishodi učenja
Student stječe sposobnost definiranja i opisivanja sadržaja i strukture proročkih i mudrosnih knjiga te razumijevanja njihove važnosti za judaizam te teologiju i Crkvu u prošlosti i danas. Otkriva mogućnost primjene ovog znanja pri čitanju i razumijevanju odabranih tekstova proročkih i mudrosnih knjiga.

Kompletan silabus (PDF)

Novozavjetni grčki jezik II

ECTS: 4
Sati tjedno: 2

Obrada lekcija u udžbeniku Grčki jezik novoga zavjeta od 14. lekcije: složenija glagolska vremena; participi i njihovo prevođenje; prevođenje specifičnih gramatičkih konstrukcija: apsolutni genitiv; akuzativ s infinitivom. Paralelno se čitaju i prevode izabrani novozavjetni tekstovi.

Ishodi učenja
Studenti razumiju korisnost osobnog prevođenja biblijskog teksta. Studenti uz pomoć rječnika i tabela samostalno prevode odabrane biblijske odlomke.

Kompletan silabus (PDF)

Opća povijest Crkve

ECTS: 8
Sati tjedno: 4

Sadržaj kolegija podijeljen je u dvije cjeline. Prva se bavi općom povijesti Crkve od početaka do reformacije, a druga općom povijesti Crkve od reformacije do danas. Unutar tih cjelina obuhvaćene su tri grupe tema. Prva grupa obuhvaća teme koje se odnose na povijest Crkve u vjerskom i općem povijesnom kontekstu, razlike između povijesti i historiografije, početke kritičkoga pisanja povijesti i evaluacije autentičnosti povijesnih dokumenata, vrste povijesnih izvora itd. Druga grupa obuhvaća osnovne informacije o domaćim i stranim historijskim časopisima, najznačajnijim domaćim i stranim objavljenim zbirkama povijesnih izvora, arhivima i arhivskim fondovima značajnim za crkvenu povijest, domaćim knjižnicama i muzejima. Treća grupa se odnosi na prikaz crkvene povijesti (kronološki i tematski) s težištem na logičkom povezivanju povijesnih događaja, ličnosti i tendencija.

Ishodi učenja
Studenti će na osnovi poznavanja povijesti Crkve od njezinih početaka do danas razviti sposobnost kritičkoga pristupa crkvenoj historiografiji te biti u mogućnosti sagledati povijesne procese u njihovoj složenosti i međusobnoj povezanosti. Spoznat će razliku između povijesnih izvora i stručne literature te steći sposobnost kritičke evaluacije te usmene i pismene interpretacije ove potonje uz razumijevanje njezina odnosa prema izvornim tekstovima. Integrirat će spoznaje stečene u drugim povijesno zasnovanim predmetima u širi kontekst.

Kompletan silabus (PDF)

Povijest crkve u Hrvata

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija obuhvaća nekoliko tematskih cjelina. Na početku se daje pregled povijesnih izvora za povijest Crkve u Hrvata. Potom se sagledava kršćanstvo na području današnje Hrvatske prije dolaska Slavena. Kolegij se nadalje bavi pokrštavanjem Hrvata i počecima crkvene organizacije, ćirilometodskom baštinom, pojavom glagoljaštva i narodnog jezika u liturgiji. Govori se o redovništvu i oblicima pučke pobožnosti. Sagledava se uloga Crkve u kulturi hrvatskoga srednjovjekovlja, s naglaskom na vjersku književnost, likovnu umjetnost, znanost i školstvo. Posljednji dio odnosi se na smiraj srednjega vijeka odnosno na sagledavanje Hrvatske kao prostora ekumenskoga dijaloga i "predziđa kršćanstva".

Ishodi učenja
Na ovom predmetu studenti će primijeniti već stečene spoznaje o općoj povijesti Crkve na povijesne procese koji su se odvijali na prostoru današnje Hrvatske od njezinih početaka do početka 20. stoljeća. Razvit će sposobnost kritičkoga pristupa crkvenoj historiografiji te uočiti razlike između domaće i strane stručne literature. Također će uvidjeti povezanost hrvatske crkvene povijesti s europskim događanjima, kao i povijesnu utemeljenost današnje situacije u vjeri i Crkvi.

Kompletan silabus (PDF)

Ketehetika

ECTS: 3
Sati tjedno: 2

Kolegij se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela. U teorijskome dijelu kolegija obrađuju se temeljne odrednice katehetske poduke po različitim životnim dobima, počevši od najranijeg djetinjstva pa sve do starosti. Glavni se naglasak stavlja na podučavanje učenika i odraslih osoba. Također se obrađuju suvremene pedagoške spoznaje o uspješnome učenju i o primjeni istih na katehezu. U praktičnome dijelu izvođenja nastave studente se upoznaje s konkretnom nastavom vjeronauka, te ih se potiče na njezino kritičko procjenjivanje.

Ishodi učenja
Student stječe osnovna pedagoška znanja, razumijevanje specifičnosti katehetike u kontekstu teologije i pedagogije te sposobnost klasifikacije te primjene ovih znanja u samostalnoj pripremi i održavanju nastave vjeronauka.

Kompletan silabus (PDF)

Engleski jezik IV

ECTS: 2
Sati tjedno: 2

Uvježbavaju se tehnike i metode pisanja stručnoga teksta pri čemu se studenti služe literaturom na engleskome jeziku te jednojezičnim i dvojezičnim rječnicima. Obrađuju se jezični sadržaji relevantni za pisanje stručnoga teksta: citiranje, pisanje bibliografskih jedinica i bilježaka, ankete, upitnici i projekti, lektura tekstova, rješavanje testova.

Ishodi učenja
Studenti će apsolviranjem ovoga predmeta ovladati naprednijim oblicima akademske usmene i pismene komunikacije te steći dodatne jezične kompetencije potrebne u međunarodnome akademskom diskursu. Naučit će samostalno raditi na složenijim oblicima argumentacijskoga pismenog i usmenog izražavanja, kao što su književni ogled i konferencijski referat, te uvježbati fraze i kolokacije koje se koriste osobito u uvodu i zaključku takvih pisanih formi. Razvit će naprednije vještine formalne usmene debate. Poboljšat će izgovor engleskoga jezika kroz govor i čitanje naglas te pravopis kroz diktate i pisane radove. Usvojit će vokabular vezan uz život u akademskoj zajednici te prikazivanje rezultata istraživanja. Uvježbat će gramatičke strukture karakteristične za akademski diskurs, poput impersonalnoga pasiva i neupravnoga govora.

Kompletan silabus (PDF)

Sociologija religije

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Što je sociologija, osnovni pojmovi sociologije, metode istraživanja. Klasici sociologije i sociologije religije. Suvremeno društvo i religija, sekularizacija i/ili revitalizacija religije, religija u Europi. Religija u postkomunističkim zemljama, društvena očekivanja od religije. Religija u Hrvatskoj, Crkva i država u Hrvatskoj.

Ishodi učenja
Student upoznaje osnovne elemente sociološkoga pristupa religiji, stječe razumijevanje uloge religije iz društvene perspektive, sposobnost kritičkoga razumijevanja različitosti u društvenoj ulozi religije među pojedinim zemljama te identificiranja i klasificiranja suvremenih kontroverzi oko javne uloge religije.

Kompletan silabus (PDF)

Tjelesna i zdravstvena kultura

ECTS: /
Sati tjedno: 1

Izborni kolegij I

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Izborni kolegij II

ECTS: 2
Sati tjedno: 1


Izborni kolegiji

Mjesto i uloga životinja u Bibliji

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Kroz svekoliku ljudsku povijest životinja je čovjeku bila sve. Intrigantan je raspon njihovih odnosa. Odnos između čovjeka i životinje kreće se od suradnje,  preko obožavanja životinja pa sve do čovjekove prehrane, ili odnosa prema životinji kao prema kućnom ljubimcu. Kao marva, čovjeku je životinja bila pomagač. Kroz kulturu i religije životinje su bivale objekt čovjekova obožavanja (zoolatrija). I od pamtivijeka životinja je čovjeku bila hrana („sve što se kreće i živi neka vam bude za hranu“). U relativno novije doba, životinja postaje čovjeku i kućni ljubimac. Mjesto i uloga životinje u Bibliji zauzima iznimno važno mjesto u svim spomenutim aspektima odnosa čovjeka i životinje. Za potpunije i cjelovito razumijevanje Biblije i biblijskih tema, motiv životinje u Bibliji je od presudne važnosti.

Ishodi učenja
Upoznavanje studenata s problematikom mjesta i uloge životinje u biblijskom tekstu. Konačni je očekivani cilj i ishod taj da student sveobuhvatnije razumije Bibliju i biblijski tekst.

Kompletan silabus (PDF)

Nacionalizam i kršćanstvo

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Kolegij se bavi analizom odnosa kršćanstva i nacionalne pripadnosti. U posljednja dva stoljeća, nakon uspostave nacionalnih država, taj odnos počeo je imati važnu ulogu u kršćanskoj teologiji. Odnos kršćanstva i nacionalnog identiteta razmatrat će se pod vidom teološkog vrednovanja pripadnosti narodu i domovini, s posebnim naglaskom na karakter kršćanske egzistencije koja s jedne strane nadilazi vremenite identitete, a s druge strane je inkulturirana u određeni kulturni krug.

Ishodi učenja
Studenti će steći temeljna znanja o odnosima kršćanske vjere i nacionalne pripadnosti te će razviti sposobnost prepoznavanja raznih modela odnosa tih dviju vrednota. Moći će kritički analizirati razne modele odnosa kršćanske vjere i nacionalne pripadnosti povezati analizu modela odnosa s drugim predmetima iz sustavne teologije, napose kristologije.

Kompletan silabus (PDF)

Protestantski pentekostalizam u Hrvatskoj

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Predmet izučava povijest nastanka protestantskog pentekostalizma u Hrvatskoj te dinamiku njegovog suvremenog djelovanja. Smještajući hrvatski pentekostalizam u širi svjetski i europski kontekst, studente se upoznaje s važnijim aktualnim zajednicama, njihovim liderima, vjerovanjima te specifičnim vjerskim iskustvima ove vrste kršćanstva. Upoznaje ih se također sa stavovima ovih vjerskih zajednica prema ekumenizmu, drugim religijama kao i s njihovim stavovima prema važnijim suvremenim društvenim, moralnim i političkim pitanjima. Tijekom kolegija osvrće se i na pitanje percepcije ovih zajednica od strane većinske Katoličke crkve u Hrvatskoj, kao i drugih protestantskih crkava.

Ishodi učenja
Studenti stječu osnovna znanja o pentekostalizmu na globalnoj razini te o povijesti i oblicima njegovog postajanja u Hrvatskoj.

Kompletan silabus (PDF)

Pavlov politički mesijanizam

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

U ovom izbornom kolegiju, kroz vođeno čitanje izabrane literature i prigodna predavanja, propitujemo i kritički istražujemo neke od suvremenih pristupa političkoj interpretaciji Pavlova mesijanizma. Bavit ćemo se egzegezom nekih temeljnih odlomaka Pavlove političke misli, napose u poslanicama Rimljanima i Galaćanima, kao i pripadajućim referentnim okvirom kršćanskog univerzalizma. Cilj kolegija jest vođeno i metodološki strukturirano te kritičko propitivanje opravdanosti i podesnosti političke interpretacije Pavlova mesijanizma u kontekstu rastućeg populizma i nacionalizma.

Ishodi učenja
Polaznici kolegija će na temelju relevantnih izvora i građe naučiti kritički propitivati temeljne postavke Pavlove političke teologije i kontekstualizirati ih s obzirom na probleme kršćanski inspiriranog populizma i nacionalizma.

Kompletan silabus (PDF)


← Preddiplomski studij