Prva godina: zimski semestar

Program

Egzegeza Staroga zavjeta - izbor iz povijesnih spisa

ECTS: 4
Sati tjedno: 2

Kolegij analizira odabrana poglavlja Nehemijine knjige. Polazeći od egezegeze Nehemijine knjige postavlja se pitanje o povijesti postegzilskog Izraela. Pritom se studenta upoznaje s problematikom povijesti Perzijskog carstva, povijesnim okolnostima povratka židovskih izbjeglica u Jeruzalem, povijesnim okolnostima gradnje Hrama (515. pr. Kr.) i popravkom zidina (445. pr. Kr.) pod vodstvom Nehemije. Također se analizira književna vrsta Nehemijinih memoara, uspoređujući ih s memoarima egipatskog guvernera Udjahoresneta (6. st. pr. Kr.). Treće poglavlje knjige uspoređuje se s klinastim tekstovima iz perzijske epohe (tzv. "Builders' Chart").

Ishodi učenja
Student stječe sposobnost definirati te ocijeniti značaj Nehemijine knjige u kontekstu Staroga zavjeta, a osobito u kontekstu povijesnih knjiga. Unapređuje vještinu primjene egzegetskih metoda. Razvija sposobnost za uočavanje praktične dimenzije Nehemijine knjige, kao i sposobnost njezine integracije u kontekst pitanja s kojima je suočena suvremena crkva (kao što je problematika aktiviranja ljudskih resursa, prenošenja vizije, obnove zajednica, konsolidacija rada).

Kompletan silabus (PDF)

Egzegeza Novoga zavjeta - izbor iz Pavlovih spisa

ECTS: 4
Sati tjedno: 2

Kolegij analizira okolnosti nastanka Poslanice Rimljanima, te povijest tumačenja poslanice. Bavi se egzegezom odabranih tekstova iz poslanice i hermeneutikom tih tekstova za suvremeni život Crkve. Glavne cjeline: Poslanica Rimljanima u Pavlovu opusu; Povijest tumačenja poslanice Rimljanima i suvremeni pristupi; Rekonstrukcija okolnosti pisanja; Čitanje i tumačenje teksta po cjelinama: I – Uvod; II – Opća grješnost ljudi; III – Božja pravednost i opravdanje po vjeri; IV – Teme u parenezi; V – Problematika Rim 16; VI  –Pavlova misijska strategija i zajednica u Rimu.

Ishodi učenja
Sposobnost shvaćanja i izlaganja značenja Pavlovih tekstova, sposobnost analize teološke relevantnosti Pavlove poruke, razvijanje vještina egzegetske analize, sposobnost integracije stečenih vještina u kontekstu samostalnog proučavanja i tumačenja Pavlovih tekstova te primjene Pavlovih teoloških postavki na teologiju i Crkvu današnjice.

Kompletan silabus (PDF)

Biblijska teologija Novoga zavjeta

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Namjera kolegija jest pružiti uvod u teologiju Novoga zavjeta. Izučavaju se specifični naglasci u grupama novozavjetnih spisa (osobito sinoptičkih Evanđelja, Pavlovih te Ivanovih tekstova). Posebna pozornost pridaje se sljedećim temama: središnja Isusova poruka, tj. Kraljevstvo Božje i njegove implikacije za tematiku kristologije, eshatologije, etike, Izraela i Crkve, kao i teologija ostalih novozavjetnih pisaca.

Ishodi učenja
Sposobnost definiranja te analiziranja pojmova biblijske teologije Novoga zavjeta, sposobnost otkrivanja ovih pojmova u biblijskim tekstovima, sposobnost integracije razumijevanja pojmovlja novozavjetne teologije u interpretaciji novozavjetnih tekstova, te otkrivanje njihove važnosti za teologiju i Crkvu u prošlosti i sadašnjosti.

Kompletan silabus (PDF)

Trojedini Bog

ECTS: 4
Sati tjedno: 2

Kolegij istražuje suvremene razvoje nauka o Trojstvu. Pažnja se pritom posvećuje suvremenim modelima nauka o Trojedinom Bogu u protestantskoj, katoličkoj i pravoslavnoj teologiji, te ih se komparira s klasičnim formulacijama nauka o Trojstvu.

Ishodi učenja
Sposobnost analiziranja zahtjevnijih teoloških tekstova, sposobnost argumentiranog prezentiranja trinitarne tematike, sposobnost klasificiranja, kompariranja te ocjene različitih pristupa u trinitarnoj teologiji, razvijanje svijesti o značenju trinitarne tematike za teologiju i Crkvu današnjice.

Kompletan silabus (PDF)

Tijekovi suvremene teologije

ECTS: 5
Sati tjedno: 2

Cilj je kolegija upoznati studente s glavnim trendovima i pravcima povijesnog i pojmovnog razvoja moderne kršćanske teologije. Predstavljaju se i postavljaju glavni problemi sustavne teologije u njihovoj povijesnoj transformaciji do koje je došlo pod pritiskom modernizma i post-modernizma.

Ishodi učenja
Studenti stječu sposobnost rekonstrukcije i analize temeljnih tijekova i problema suvremene kršćanske teologije. Stječu sposobnost njihove međusobne komparacije kao i kritičke ocjene te njihove komparacije s drugim suvremenim misaonim tijekovima.

Kompletan silabus (PDF)

Islam

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Muslimani u suvremenom svijetu. Islam u povijesti: Muhamed,  prva četvorica halifa; velike dinastije: Umejadi, Abasidi, Seldžuci, Fatimidi, Mameluci, Osmansko Carstvo. Muslimani u Europi: Španjolska, Južna Italija, Sicilija, Jugoistočna Europa. Muslimani u Hrvatskoj. Islamske obrazovne ustanove, hidžretski kalendar, islamska dogmatika i obredoslovlje. Dužnosti muslimana: dnevne, godišnje, životne. Etika i  odnos prema sebi, prema drugim ljudima, prema prirodi, prema Bogu.  Osnove šerijatskoga prava, Kur'an, znanosti o Kur'anu, tradicija (hadis), pitanje vodstva zajednice (imam/ halifa), podjele / raskoli u islamu, suniti, šijiti; pravna učenja, mistični redovi.

Ishodi učenja
Upoznavanje temeljnog nauka islama. Upoznavanje te kritički pristup literaturi koja daje informacije o islamu i njegovoj povijesti. Komparacija islama s ostalim monoteističkim religijama, osobito s abrahamovskim monoteizmom. Razvijanje svijesti o značenju islama u kontekstu međureligijskog dijaloga.

Kompletan silabus (PDF)

Istočne religije

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Ovaj kolegij je uvod u akademski studij religije kroz prikaz religija podrijetlom iz južne, jugoistočne i istočne Azije. Religijske tradicije obuhvaćene ovim prikazom uključuju hinduizam, budizam, đainizam, sikizam, taoizam, konfucijanizam i šinto. Fenomen religije širom svijeta predstavlja se nizom najrazličitijih kulturnih i društvenih izražaja. Religiju je moguće studirati na mnoštvo načina, uključujući lingvistiku, antropologiju, povijest, pa čak i biologiju. Kolegij objašnjava teškoće i metodološke prepreke jednostavne usporedbe različitih religijskih tradicija, a studente se upoznaje s primarnim izvorima i sekundarnim interpretacijama.

Ishodi učenja
Studenti se osposobljavaju klasificirati te analizirati različite teorije o podrijetlu religija te rekonstruirati osnovne povijesne, kulturne i pojmovne karakteristike religijskih tradicija obrađenih unutar kolegija. Razvijaju svijest o važnosti studija religija za međureligijski te širi društveni dijalog.

Kompletan silabus (PDF)

Pastoral zajednice

ECTS: 5
Sati tjedno: 3

Povijest pastoralne teologije kao znanosti te njezino mjesto u kontekstu teološke znanosti, uloga župnika / pastora (pastoralno planiranje, vodstvo zajednice, suradnja, suodgovornost, timski pristup radu), modeli crkve (zajednica kao skup slobodnih individuuma, zajednica u službi doprinosa i služenja čovječanstvu, liturgijska zajednica, budućnost bazičnih zajednica...), misija i (re)evangelizacija, vjerničko samoostvarivanje u dinamičnoj zajednici, problemi migracije.

Ishodi učenja
Studenti stječu sposobnost otkrivanja, klasificiranja te analiziranja osnovnih tema te problema iz područja pastorala zajednice, kao i sposobnost kritičke ocjene modela pastoralne teologije kroz povijest i danas. Student stječe sposobnost integracije stečenih znanja i vještina u izgradnji Crkve budućnosti, bilo u ulozi budućih župnika / pastora, bilo u drugim vidovima teološko-praktičnoga angažmana u Crkvi.

Kompletan silabus (PDF)

Praktikum I

ECTS: 2
Sati tjedno: 2

U okviru Praktikuma I student primjenjuje u praksi lokalne crkve znanja i vještine koje stječe na studiju, pri čemu se posebna važnost pridaje primjeni znanja i vještina iz područja pastoralne teologije. Praktikum I obavlja se aktivnim sudjelovanjem studenta u pripremi i izvršavanju (jednom tjedno u tijeku semestra) različitih pastoralnih zadataka. Mjesto obavljanja praktikuma dogovara s lokalnom crkvom referent određen pri fakultetu, pri čemu studentu biva dodijeljen lokalni mentor (najčešće župnik (ca) ili pastor(ica) lokalne crkve, ili druga za to kompetentna osoba), koji je ujedno i ocjenjivač studentova rada. U dogovoru s referentom mjesto obavljanja praktikuma može odabrati i student.

Ishodi učenja
U okviru Praktikuma I student primjenjuje u praksi znanja i vještine koje stječe na studiju, pri čemu se posebna važnost pridaje primjeni znanja i vještina iz područja pastoralne teologije. Student usavršava komunikacijske i dijaloške vještine.

Kompletan silabus (PDF)


← Diplomski studij