Prva godina: zimski semestar

Program

Egzegeza Staroga zavjeta - izbor iz povijesnih spisa

ECTS: 4
Sati tjedno: 2

Sadržaj kolegija
1. Upute za rad na kolegiju
2. Osvajanje Jerihona: Jš 2; 6
3. Pomazanje Davida za kralja: 1 Sam 16
4. David i Golijat: 1 Sam 17-18
5. Politički i vjerski raskol: 1 Kr 12
6. Ilijin ciklus (1 Kr 17 – 2 Kr 1)
7. Elizejev ciklus (2 Kr 2-13)
8. Razmišljanja nad ruševinama izraelskog kraljevstva: 2 Kr 17
9. Jošijina vjerska obnova: 2 Kr 22-23
10. Propast Jude i Jeruzalema: 2 Kr 24-25
11. Nehemijino poslanje (Neh 1-7)
12. Nastanak židovstva (Neh 8-13)
13. Jdt 1-7
14. Jdt 8-16
15. Progon i mučeništvo u doba Antioha IV. Epifana (2 Mak 6-7)
16. Osvrt i završna rasprava

Kompletan silabus (PDF)

Egzegeza Novoga zavjeta - izbor iz Pavlovih spisa

ECTS: 4
Sati tjedno: 2

Sadržaj kolegija
1. Upoznavanje s načinom rada na kolegiju, obaveznom i dopunskom literaturom, s obavezama studenata i načinom vrednovanja znanja
2. Egzegeza (grčki tekst) Rim 1,1-17; predavanje: Svrha pisanja poslanice Rimljanima: prijedlozi
3. Rad na tekstu (strukturiranje): kontekst (1,18-3,20); predavanje: Pavlova Misijska strategija i adresati Rimljanima
4. Egzegeza (grčki tekst) Rim 2,1-24: retorički elementi; predavanje: Rimljani i retorička kritika, retorička situacija i dijatriba
5. Egzegeza (grčki tekst) Rim 4,1-25: detaljna gramatička analiza; predavanje: Abraham kao otac vjere i Pavlova re-evaluacija vjere
6. Egzegeza (grčki tekst) 5,1-11; predavanje: Pravednost Božja, Luther i N. T. Wright
7. Egzegeza (grčki tekst) Rim 5,12-21; predavanje: Adam i iskonski grijeh
8. Egzegeza (hrvatski tekst) Rim pgl. 6-7: logika argumentacije; predavanje: Svrha zakona (E. P. Sanders i Nova perspektiva te njezini odjeci danas)
9. Egzegeza (grčki tekst) Rim 8,1-17; diskusija: Tko je „ja“ u Rim 7?
10. Egzegeza (grčki tekst) Rim 9,1-13; predavanje: Poseban put spasenja za Židove?
11. Egzegeza (hrvatski tekst) Rim 10-11: pregled argumentacije; predavanje: Misija Židova, povratak Efrajima i povratak Izraela
12. Egzegeza (grčki tekst) Rim 13,1-13; predavanje: Ima li smisla Pavlova „revolucija srca“ u kontekstu reforme društva
13. Egzegeza (grčki tekst) Rim 16,1-16; predavanje: Pareneza i druge interlokacijske teorije u Rimljanima
14. Sažetak: Lekcije iz Poslanice Rimljanima za danas

Kompletan silabus (PDF)

Biblijska teologija Novoga zavjeta

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Uvođenje u biblijsku teologiju Novoga zavjeta,
2. Područja proučavanja i povijest biblijske teologije Novoga zavjeta;
2. Pojedini teološki pojmovi u Novom zavjetu
3. Značaj i posebnosti teologije sinoptičkih evanđelja;
4. Značaj i posebnosti Pavlove teologije;
5. Značaj i posebnosti teologije pastoralnih poslanica;
6. Značaj i posebnosti ivanovske teologije i teologije novozavjetnog epistolarija;

Kompletan silabus (PDF)

Trojedini Bog

ECTS: 4
Sati tjedno: 2

Sadržaj kolegija
1. Upoznavanje s ciljevima predmeta i načinom rada na predmetu
2. Novozavjetni korijeni govora o Trojedinom Bogu
3. Razvoj nauka o Trojedinom Bogu u ranoj Crkvi
4. Nicejski koncil i formuliranje nauka o Trojstvu
5. Pravoslavni nauk o Trojedinom Bogu I: Kapadokijski oci
6. Pravoslavni nauk o Trojedinom Bogu II: John Zizioulas
7. Pojam osobe i biti
8. Augustin i Toma Akvinski i nauk o Trojedinom Bogu
9. Nauk o Trojedinom Bogu za vrijeme reformacije i protestantske ortodoksije
10. Obnova trinitarnog nauka u 20. stoljeću – uzroci
11. J. Moltmann i socijalni nauk o Trojedinom Bogu
12. Ekonomsko i imanentno Trojstvo – Karl Rahner
13. Neke suvremene kontekstualizacije nauka o Trojstvu: feministička teologija
14. Završna rasprava i osvrt

Kompletan silabus (PDF)

Tijekovi suvremene teologije

ECTS: 5
Sati tjedno: 2

Sadržaj kolegija
1. Upoznavanje s ciljevima predmeta i načinom rada na predmetu
2. Politički i društveni kontekst teologije prve polovice 20. st.
3. Dijalektička teologija
4. Egzistencijalna teologija – Rudolf Bultmann
5. Teologija Dietricha Bonhoeffera
6. Teologija sekularizacije
7. Nouvelle theologie
8. Drugi vatikanski koncil i novi teološki naglasci
9. Teologija oslobođenja
10. Politička teologija I: J. B. Metz
11. Politička teologija II: J. Moltmann
12. Teologija na prijelazu u 21. stoljeće: eko-teologija
13. Feministička teologija I
14. Feministička teologija II
15. Završna rasprava i osvrt

Kompletan silabus (PDF)

Islam

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Uvodno predavanje: upoznavanje s predmetom i vrednovanjem.
2. Islam – religija Božjeg Zakona/Šerijata u odnosu prema drugim religijama
3. Izvori za Šerijatsko pravo
4. Imanski šarti/uvjeti – credo vjere islama
5. Islamski šarti/uvjeti – obvezni bogoslužni čini/manifestacije vjere islama
6. Pravne škole i škole dogmatske teologije
7. Različite sljedbe u svijetu islamskog jedinstva
8. Značajke glavnih razdoblja povijesti islama

Kompletan silabus (PDF)

Istočne religije

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Uvod: što je religija? Uvod u hinduizam
2. Upanišade; pobožni hinduizam; hinduizam i umjetnost; moderni razvoj hinduizma; Mohandas Gandhi i Hindu utjecaj izvan Indije
3. Uvod u budizam
4. Theravada budizam: „Put predaka“; Mahayana budizam: „Veliko vozilo“; Zen budizam: prosvjetljenje kroz iskustvo; Vajrayana Budizam: „Dijamantno vozilo“
5. Uvod u đainizam
6. Razvoj i podjele unutar đainizma
7. Uvod u sikizam
8. Razvoj sikizma; sveti spisi sikizma; sikizam i moderni svijet
9. Uvod u taoizam
10. Osnovna učenja filozofskog taoizma; taoizam i žudnja za dugim životom; religiozni taoizam; taoizam i umjetnost; taoizam i moderni svijet
11. Uvod u konfucijanizam
12. Konfucijanska književnost; razvoj konfucijanizma; filozofske škole; razvoj konfucijanizma kao religijskog sistema; konfucijanizam i umjetnost
13. Uvod u šinto
14. Šinto religijska praksa; šinto i umjetnost; šinto i moderni svijet

Kompletan silabus (PDF)

Pastoral zajednice

ECTS: 5
Sati tjedno: 3

Sadržaj kolegija
1. objektivno vrednovati znanstvenu i stručnu literaturu iz područja teologije
2. osmisliti i raspraviti različite teorijske i praktične izričaje unutar crkvene prakse i društvenog angažmana crkve
3. identificirati i analizirati interdisciplinarnu relevantnost teologije
4. kreirati i kombinirati različite modele praktičnog djelovanja crkve te vrednovati njihovu primjenjivost na rješavanje konkretnih situacija crkvene prakse i društvenog angažmana kršćana
5. kritički i objektivno vrednovati primjenjivost znanja iz teologije za konstruktivan doprinos kvaliteti života crkve te kršćanskog angažmana u suvremenom društvu
6. kritički raščlaniti postojeće pastoralne prakse te predlagati i kreirati primjerene modele pastoralnog djelovanja u konkretnim situacijama
7. komunicirati stečeno teorijsko i praktično znanje i poticati angažman u crkvenoj i u široj društvenoj zajednici
8. timski razvijati projekte znanstvenih istraživanja i praktične primjene u postojećim i novim kontekstima

Kompletan silabus (PDF)

Praktikum I

ECTS: 2
Sati tjedno: 2

Ovaj predmet u cijelosti se zasniva na praktičnom radu u kontekstu mjesne ili župne zajednice. Njegov sadržaj uvelike je određen postojećim okolnostima zajednice, a mentori imaju mogućnost, u suradnji i dogovoru s nositeljem predmeta, fleksibilno osmišljavati konkretne
aktivnosti.

Studenti pod vodstvom odabranog mentora, obično crkvenog službenika dotične zajednice, na različite načine promatraju i sudjeluju u redovitim i izvanrednim pastoralnim djelatnostima koje neka zajednica vjernika obavlja u sklopu svojeg djelovanja.

U takve djelatnosti spadaju:
1. dušobrižnički rad;
2. obuka krštenika/katekumena;
3. pastoral mladih i studenata;
4. predbračno savjetovanje;
5. bračno savjetovanje;
6. pastoral osoba treće životne dobi;
7. pastoralni rad s ugroženim, ranjivim i posebnim skupinama – npr. samohrani roditelji, samci, migranti, nezaposleni, beskućnici…;
8. pastoralna skrb za umiruće, bolesne i ožalošćene.

Tijekom terenske nastave mentor upoznaje studente sa svojom matičnom zajednicom, ukazuje im na specifičnosti pastoralnog djelovanja, upoznaje ih s dinamikom postojećih aktivnosti, otkriva konkretnu problematiku i pojašnjava sve relevantne faktore koji doprinose, uvjetuju ili oblikuju postojeće i planirane oblike pastoralne službe.

Studenti također prisustvuju odabranim susretima i aktivnostima te u skladu s mogućnostima i sposobnostima aktivno sudjeluju u istima. Ovisno o prilikama, studenti ispunjavaju točno definirane zadatke pod nadzorom mentora.

Za vrijeme praktikuma mentor stoji studentima na raspolaganju za dodatna pitanja, raspravu i evaluaciju.

Po završetku terenske nastave, studenti provode usmenu skupnu evaluaciju svojeg angažmana i kroz diskusiju razmjenjuju iskustva i novostečene spoznaje.

Kompletan silabus (PDF)


← Diplomski studij