Prva godina: ljetni semestar

Program

Hrvatska protestantika u jezikoslovnom i prevoditeljskom obzorju

ECTS: 5
Sati tjedno: 1

Cilj je kolegija studentima približiti hrvatska uraška glagoljička, ćirilička i latinička izdanja s posebnim naglaskom na morfološka, leksička i stilistička obilježja. Sva ta obilježja osvjetljena su izvornim tekstovima komparativnom analizom te mogućim predlošcima koje su koristili hrvatski prevoditelji u Urachu. Posebna pozornost je posvećena Novom Testamentu (glagoljičkome 1562./63. i ćiriličkome 1563.) u kontekstu prevođenja Biblije na hrvatski jezik, s obzirom da je spomenuti prijevod prvi cjeloviti  hrvatski prijevod NT u 16. stoljeću.

Ishodi učenja
Studenti će steći cjelovitu sliku o hrvatskom književno-jezičnom razvoju u djelima koja dosad nisu detaljno proučavana niti su uključivana u korpus povijesti hrvatskoga jezika. Analizirat će izvorne tekstove – hrvatska uraška glagoljička, ćirilička i latinička izdanja – s posebnim naglaskom na morfološkim, leksičkim i stilističkim obilježjima. Prepoznat će posebnu važnost izdanja Novoga testamenta u kontekstu prevođenja Biblije na hrvatski jezik te usporediti povijesnu situaciju s današnjom ulogom biblijskoga teksta u duhovnosti kršćanskih crkava te u pismenosti i kulturi hrvatskoga naroda.

Kompletan silabus (PDF)

Vlačićeve Centurije i počeci kritičke historiografije

ECTS: 5
Sati tjedno: 1

1. Kratak pregled historiografije koja je prethodila projektu Magdeburških Centurija (= Ecclesiastica Historia); 2. Pripreme za pisanje Centurija: izbor radnog tima i razvoj planske metodologije rada, financijski aspekt projekta; 3. Struktura i sadržaj djela; 4. Crkvena povijest u očima Centurijatora: izbor tema, povijesnih izvora i pristupa s obzirom na reformacijsku poziciju, prikupljanje i korištenje izvornih dokumenata; 5. Reakcije na Centurije i njihov utjecaj na daljnji razvoj protestantske i katoličke historiografije; 6. Centurije u širem kontekstu Vlačićeva teološkog i crkvenopovijesnog opusa te njegov stvarni udjel u projektu.

Ishodi učenja
Studenti će se na ovom predmetu upoznati s razvojem historiografije i važnošću Magdeburških Centurija za početke kritičkog pristupa crkvenoj povijesti; razvit će svijest o historiografiji kao odrazu aktualnih povijesnih zbivanja; evaluirat će Vlačićevu ulogu u organizaciji rada i mreže za nabavu izvorne povijesne građe s obzirom na nove spoznaje o njegovu udjelu u projektu; analizirat će inovacije u metodologiji rada Centurijatora na osnovi odabranih ulomaka iz izvornog djela.

Kompletan silabus (PDF)

Uloga žene u prvim stoljećima kršćanstva

ECTS: 5
Sati tjedno: 1

1. Metode i ciljevi izučavanja povijesti uloge žene u sklopu opće povijesti i povijesti kršćanstva; 2. Promjene u položaju žene koje je donijelo kršćanstvo u odnosu na pogansku antičku kulturu; 3. Izlazak žene iz okvira obitelji i novi oblici društvene afirmacije; 4. Različita viđenja žene u kasnoantičkim kršćanskim izvorima (npr. Jeronim, Pismo Eustohijici; Mučeništvo svete Perpetue i Felicite); 5. Novi oblici suživota muškaraca i žena; 6. Stvaranje osnova za nove oblike samoostvarenja žene u srednjem vijeku.

Ishodi učenja
Studenti će na ovom predmetu steći uvid u metodologiju i ciljeve historiografije i suvremenih društvenih znanosti koje se bave rodnom problematikom te ulogom žene i njezinim mjestom u povijesti kršćanstva. Razvit će kritički pristup povijesnim izvorima i uspoređivati različite diskurse u definiranju položaja žene u povijesti. Uočit će važnost kršćanstva za afirmaciju novih uloga žene u društvu, kao i odraz odnosa među spolovima na povijest društva u cijelosti.

Kompletan silabus (PDF)

Filozofija religije

ECTS: 5
Sati tjedno: 1

Kolegij se bavi prikazom i analizom glavnih mislioca, tema i misaonih tokova odnosa filozofije prema religiji te filozofskom analizom fenomena religije. Unutar predmeta obrađivat će se glavni pojmovi i mislioci antike, srednjega vijeka, novoga vijeka i suvremenog razdoblja te njihova analiza religije.

Ishodi učenja
Po završetku kolegija studenti će steći temeljna znanja iz filozofije religije, razviti sposobnost kritičkoga mišljenja iz područja filozofije te usvojiti osnovne filozofsko-religijske termine. Moći će i povezati glavne teme filozofije religije s drugim predmetima iz sustavne teologije, napose kristologije.

Kompletan silabus (PDF)

Večera Gospodnja/Euharistija u ekumenskoj perspektivi

ECTS: 5
Sati tjedno: 1

Cilj je kolegija upoznati studente s osnovnim pitanjima tematike o Večeri Gospodnjoj / Euharistiji u suvremenom ekumenskom dijalogu. Kombinacijom povijesno-teološkog te sustavno-teološkog pristupa studente se upoznaje s genezom i naravi kontroverze u ovom pitanju – na koju se može svesti velik broj neslaganja među kršćanskim konfesijama u tijeku povijesti Crkve. Studente se zatim upoznaje s osnovnim tijekovima te dokumentima suvremenoga ekumenskog dijaloga koji se odnose na ovu problematiku, a osobito s onima iz posljednja dva desetljeća dvadesetoga stoljeća.

Ishodi učenja
Student stječe sposobnost analiziranja te interpretiranja ekumenske problematike Večere Gospodnje kroz Euharistiju. Stječe sposobnost kritičkoga pristupa povijesti ekumenskoga dijaloga te razvija sposobnost integracije stečenih znanja i vještina u vlastitom ekumenskom angažmanu.

Kompletan silabus (PDF)

Sociopovijesni kontekst poslanice Filipljanima

ECTS: 5
Sati tjedno: 1

Polazeći od egzegeze poslanice Filipljanima, kolegij nastoji razlučiti društveno-povijesnu pozadinu poslanice. Postavlja se pitanje o društveno-povijesnom  motivu za nastanak poslanice pri čemu se posebna pažnja posvećuje specifičnim uvjetima životnoga okruženja ranokršćanske zajednice u Filipima. Nadalje se razmatraju glavne teme i teološko-praktična poruka, sagledane ponajprije u društveno-povijesnom kontekstu poslanice.

Ishodi učenja
Studenti razumiju dosege i granice društvene kritike Novoga zavjeta; studenti na temelju zadane literature i drugih sredstava mogu rekonstruirati povijesni i društveni kontekst grada Filipi; studenti razumiju sociološke odlike urbanog kršćanstva; studenti svoja znanja primjenjuju na tekst tako da razumiju kako društvene prilike mogu biti važne za razumijevanje teksta poslanice Filipljanima. Studenti iz razumijevanja vlastitih društvenih prilika prepoznaju moguće hermeneutičke veze za suvremeni kontekst.

Kompletan silabus (PDF)


← Diplomski studij