Kolegiji specijalnijeg tipa

U svakoj akademskoj godini izvodi se određen broj kolegija specijalnijeg tipa sa popisa (niže). Kolegije koji se izvode u tekućoj akademskoj godini možete pronaći u Izvedbenom planu za diplomski studij za ak. g. 2022./2023. (PDF)


Popis kolegija specijalnijeg tipa

Duhovno iskustvo kao ekumensko, međureligijsko i svjetonazorsko susretište

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Uvod u kolegij: predstavljanje izvedbenog plana, upoznavanje studenata s obveznom i preporučenom literaturom i obvezama
2. Definicija i opis pojma "duhovno iskustvo"
3. Individualna subjektivnost duhovnog iskustva i nastojanja oko njegove objektivizacije
4. Univerzalna (zajednička) obilježja duhovnog iskustva / duhovnih iskustava
5. Razlikovanje između "duhovnog sinkretizma" i "duhovnog identiteta"
6. Duhovni identitet kao pretpostavka komplementarnog susretanja, uvažavanja i duhovnog usavršavanja
7. Sadržajni opseg termina "ekumenski dijalog" i termina "međureligijski dijalog"
8. Postojeće ekumenske i međureligijske institucijske strukture i duhovna suradnja u njihovim okvirima na nacionalnim, europskim i globalnim razinama (CEC, CCEE, WCC, Religija za mir, itd.)

Kompletan silabus (PDF)

Ekumenizam i politika u kontekstu Zapadnog Balkana

ECTS: 5
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Osnovna građa za razumijevanje odnosa politike i ekumenizma u kontekstu Zapadnog Balkana
2. Politička stvarnost i počeci ekumenskih kretanja u kontekstu Zapadnog Balkana
3. Politika i ekumenizam: stanje pred raspad Jugoslavije
4. Politika i ekumenizam: ratno razdoblje na prostoru bivše Jugoslavije I
5. Politika i ekumenizam: ratno razdoblje na prostoru bivše Jugoslavije II
6. Politika i ekumenizam: razdoblje nakon rata na prostoru bivše Jugoslavije
7. Politička problematika i suvremena ekumenska nastojanja u kontekstu Zapadnog Balkana
8. Zaključna rasprava

Kompletan silabus (PDF)

Feministička intersekcijska i javna teologija

ECTS: 5
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Upoznavanje s načinom rada, obaveznom i dopunskom literaturom, obvezama studenata i načinom vrednovanja znanja
2. Pojam, geneza, polazišta, glavne karakteristike i zadaci intersekcijske teologije
3. Pojam, geneza, polazišta, glavne karakteristike i zadaci javne teologije
4. Upoznavanje s feminističkom intersekcijskom i javnom teologijom
5. Vježbe: teološko vrednovanje intersekcionalnosti vlastitog identiteta i iskustava
6. Vježbe: interdisciplinarno vrednovanje rodnih stereotipa
7. Vježbe: formuliranje argumenata za javnu društvenu raspravu o rodnim stereotipima
8. Završna rasprava

Kompletan silabus (PDF)

Filozofija religije

ECTS: 5
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Određenje filozofije religije, njezinih ciljeva, metoda i temeljnih pojmova
2. Filozofsko tematiziranje religije u grčkoj filozofiji i kršćanskom srednjovjekovlju
3. Filozofija religije kao zasebna disciplina: Kant, Schleiermacher, Hegel
4. Suvremena filozofija religije: glavni autori i pravci
5. Glavni problemi suvremene filozofije religije: religijski jezik i religijsko iskustvo
6. Glavni problemi filozofije religije: religijski pluralizam
7. Završna rasprava i osvrt

Kompletan silabus (PDF)

Karizmatska obnova kao globalni pokret i njezin potencijal u lokalnoj perspektivi

ECTS: 5
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Uvodno predavanje
2. Povijest protestantskog karizmatskog pokreta na globalnoj razini
3. Povijest katoličkog karizmatskog pokreta na globalnoj razini
4. Karizmatska obnova u sustavno-teološkoj i pastoralno-teološkoj perspektivi (biblijsko-teološki okviri pokreta karizmatske obnove, karizmatski obnova kao unutarcrkveni pokret te kao pokret koji nadilazi/napušta granice tradicionalni(ji)h crkava; karizmatska obnova i pluralizam/individualizam/zajedništvo)
5. Suvremeni protestantski karizmatski pokreti u Hrvatskoj i tradicionalne (tradicionalnije) protestantske Crkve
6. Suvremeni katolički karizmatski pokret u Hrvatskoj i službena Katolička crkva u Hrvatskoj
7. Dometi, ograničenja i potencijali karizmatskog pokreta kao ekumenskog i međureligijskog stjecišta
8. Dometi, ograničenja i potencijali karizmatskog pokreta kao društvenog stjecišta

Kompletan silabus (PDF)

Pastoralno-teološki kontekst dijakonije u Hrvatskoj

ECTS: 5
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Uvod u predmet: Definiranje pojmova i razlikovanje pastoralne i praktične teologije
2. Pastoralna refleksija crkveno-javnog djelovanja kršćanskih crkava (kontekstualna teologija)
3. Politička dijakonija u kontekstu kapitalizma i sekularizacije
4. Ključna pitanja i izazovi dijakonijskog djelovanja kršćanskih zajednica u RH u odnosu na suodgovornost i socijalnu etiku
5. Dijakonija kao osnovna opcija kršćanskog djelovanja: integracijski model teologije i socijalnog rada
6. Dijakonija i novi oblici crkvenog pastorala
7. Volonterstvo kao kršćanski vid služenja zajedničkom dobru

Kompletan silabus (PDF)

Petrovi govori u Djelima apostolskim

ECTS: 5
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Upoznavanje s ciljevima predmeta i upute za rad na kolegiju
2. Opus Lucanum
3. Analiza Dj 1,15-22
4. Analiza Dj 2,14-39
5. Analiza Dj 2,14-39
6. Analiza Dj 3,12-26
7. Analiza Dj 3,12-26
8. Analiza Dj 4,8-12
9. Analiza Dj 5,29-32
10. Analiza Dj 10,34-43
11. Analiza Dj 11,5-17
12. Analiza Dj 15,7-11
13. Analiza Gal 2,1-10
14. Analiza Gal 2,11-14
15. Završna rasprava

Kompletan silabus (PDF)

Pristupi teologiji Novoga zavjeta u 20. st.

ECTS: 5
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Uvod u kolegij i zadaci kolegija
2. Pitanje zadaće novozavjetne teologije
3. Pitanja vezana uz potragu za povijesnim Isusom
4. Pitanja koja nameće novozavjetni kanon
5. Pitanje "središta" kod Pavla i "Nova perspektiva"
6. Sociološki pristupi i problematika vezana uz Reader Response; problematika re-evaluacije doktrina;
7. Teologija oslobođenja, feministička i womanistička teologija; izazov kontekstualnih teologija

Kompletan silabus (PDF)

Protestantski prijevodi Biblije na hrvatski jezik

ECTS: 5
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Upoznavanje s načinom rada, obaveznom i dopunskom literaturom, obvezama studenata i načinom vrednovanja znanja
2. Polazišta i glavne karakteristike pristupa problemu biblijskih prijevoda kao hermeneutičkom i kulturološkom problemu
3. Temeljni prijevodi kroz europsku povijest
4. Pregled povijesti prijevoda na hrvatski jezik
5. Autoriteti prijevoda (imprimatur), te njihova hermeneutička i liturgijska uporaba
6. Suvremeni protestantski prijevodi (Djaković, Lovrec, Jovanović, Vrtarić, Etches, Martinjak)
7. Vježbe: analiza prijevoda odabranih biblijskih perikopa – Stari zavjet (stvaranje čovjeka, ime Božje, Deset zapovijedi, psalam)
8. Vježbe: analiza prijevoda odabranih biblijskih perikopa – Novi zavjet
9. Vježbe: formuliranje argumenata za javnu društvenu i crkvenu raspravu o važnosti i problematici biblijskih prijevoda
10. Završna rasprava

Kompletan silabus (PDF)

Religije i ljudska prava

ECTS: 5
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Upoznavanje s načinom rada na predmetu, obaveznom i dopunskom literaturom, s obavezama studenata i načinom vrednovanja znanja
2. Povijesni odnos razvoja koncepta ljudskih prava
3. Razumijevanje ljudskih prava u pojedinim svjetskim religijama
4. Ljudska prava i specifično vjerska prava u ključnim međunarodnim dokumentima
5. Odnos različitih političkih poredaka i vjerskih prava
6. Vjerska prava većinskih i manjinskih religija u kontekstu crkveno-državnih odnosa
7. Nacionalni i međunarodni sudovi i vjerska prava
8. Odnos vjerskih i ostalih ljudskih prava
9. Empirijska istraživanja vjerskih prava
10. Završna rasprava.

Kompletan silabus (PDF)

Sociopovijesni kontekst Poslanice Filipljanjima

ECTS: 5
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Što je to sociološka metoda u egzegezi?
2. Urbano okruženje Pavlovog kršćanstva i urbani uvjeti u Filipima
3. Društvene razine Pavlovog kršćanstva i prozopografsko istraživanje Pavlovih čitatelja u Filipima
4. Crkva, njezin nastanak (primjer Filipa)
5. Među utjecaj eklezioloških i socioloških procesa
6. Rituali u ranokršćanskim Pavlovim zajednicama
7. Obrasci vjerovanja u filipskoj crkvi

Kompletan silabus (PDF)

Teologije političkog oslobođenja

ECTS: 5
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Temeljni tekstovi iz teoloških znanosti vezanih uz područje hermeneutike političkog oslobođenja
2. Temeljni tekstovi iz drugih humanističkih znanosti vezanih uz područje hermeneutike političkog oslobođenja
3. Pojam i narav političke teologije i političke religije
4. Političko čitanje evanđelja
5. Teorija i praksa tzv. nove političke teologije
6. Teorija i praksa tzv. teologije oslobođenja
7. Suvremeni tijekovi hermeneutike političkog oslobođenja
8. Zaključna rasprava

Kompletan silabus (PDF)

Uvod u javnu teologiju

ECTS: 5
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Uvod u kolegij: Upoznavanje s kriterijima i zahtjevima kolegija
2. Javna teologija I – povijest i definicija
3. Javna teologija II - metodološke pretpostavke
4. Teološke pretpostavke javne teologije
5. Društvena i politička zajednica: pojmovi i raščlanjivanja
6. Pluralizam i raznolikost kulturnih izričaja
7. Javna teologija i društveni angažman teologa
8. Osvrt na predmet i završna rasprava

Kompletan silabus (PDF)

Večera Gospodnja/Euharistija u ekumenskoj perspektivi

ECTS: 5
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Upoznavanje s načinom rada na predmetu, obaveznom i dopunskom literaturom, s obavezama studenata i načinom vrednovanja znanja
2. Biblijska svjedočanstva o Večeri Gospodnjoj/Euharistiji
3. Geneza kontroverze o Večeri Gospodnjoj/Euharistiji I
4. Geneza kontroverze o Večeri Gospodnjoj/Euharistiji II
5. Važniji dokumenti suvremenog ekumenskog dijaloga koji se bave problematikom Večere Gospodnje/Euharistije I
6. Važniji dokumenti suvremenog ekumenskog dijaloga koji se bave problematikom Večere Gospodnje/Euharistije II
7. Uzročno-posljedična povezanost prijepora o razumijevanju Večere Gospodnje/Eurahistije s drugim prijepornim pitanjima ekumenskog dijaloga
8. Završna rasprava

Kompletan silabus (PDF)

Vlačićeve Centurije i počeci kritičke historiografije

ECTS: 5
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Uvod u kolegij: Vlačićevo doba
2. Vlačićev životni put i glavni teološki sporovi u koje je bio uključen
3. Uvod u Magdeburške Centurije: ciljevi, metodologija, izvori
4. Studentske prezentacije
5. Studentske prezentacije
6. Studentske prezentacije
7. Osvrt na predmet i završna rasprava

Kompletan silabus (PDF)


← Diplomski studij