Druga godina: zimski semestar

Program

Egzegeza Staroga zavjeta - izbor iz proročkih spisa

ECTS: 4
Sati tjedno: 2

Sadržaj kolegija
1. Upute za rad na kolegiju
2. Hoš 1-3
3. Hoš 4
4. Iz 1
5. Iz 2-5
6. Iz 6-7
7. Iz 40-43
8. Jr 31,31-34
9. Ez 36
10. Dn 1-2
11. Dn 3-4
12. Dn 6
13. Dn 7-8
14. Dn 9-10
15. Osvrt i završna rasprava

Kompletan silabus (PDF)

Egzegeza Novoga zavjeta - izbor iz Ivanovih spisa

ECTS: 4
Sati tjedno: 2

Sadržaj kolegija
1. Logos u Evanđelju po Ivanu
2. Pojam tradicije i svjedoka u Evanđelju po Ivanu
3. Evanđelje po Ivanu i sinoptici
4. Vjera u Evanđelju po Ivanu
5. Semeia u Evanđelju po Ivanu i druga strukturalna pitanja
6. Antisemitizam u Evanđelju po Ivanu
7. Isus "Kruh života" I
8. Isus "Kruh života" II
9. Isusov testament za crkvu
10. Jedinstvo kršćana
11. Duh Sveti u Evanđelju po Ivanu
12. Vjera koja raste: problem "izdajica" i njihova rehabilitacija

Kompletan silabus (PDF)

Biblijska teologija Staroga zavjeta

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Upute za rad na kolegiju
2. Predmet i metoda biblijske teologije
3. Odnos između Boga, čovjeka i svijeta
4. Bog stvoritelj
5. Bog spasitelj
6. Savez (starozavjetni savezi i navještaj novoga saveza)
7. Vjera
8. Nevjera (idolatrija, „bludničenje“ Izraela i Jude)
9. Obraćenje
10. Mesijanska obećanja u Petoknjižju
11. Mesijanska obećanja u povijesnim knjigama
12. Mesijanska obećanja u proročkim knjigama
13. Mesijanska obećanja u mudrosnoj književnosti i u psalmima
14. Biblijska antropologija
15. Osvrt i završna rasprava

Kompletan silabus (PDF)

Pravoslavlje

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Uvodno predavanje – upoznavanje s ciljevima i načinom ocjenjivanja predmeta; pregled osnovnih pojmova pravoslavne teologije
2. Pregled ključnih povijesnih događaja u razvoju pravoslavne misli i duhovnosti i analiza segmenata kršćanske tradicije presudnih za formiranje pravoslavne dogme i teologije
3. Pregled poimanja i ustrojstva Pravoslavne crkve te konstruktivno-kritički osvrt na kontekstualizaciju iste
4. Pregled određenih crkveno-teoloških aspekata pravoslavlja (sakramenti, odnos Pisma i predaje, soteriologija, zlo i patnja, apofatička teologija…)
5. Teoretska obrada i praktična demonstracija liturgijskog čina kao esencije crkvenog bivanja
6. Terenska nastava: posjet Sabornoj crkvi Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu, gdje u pratnji pravoslavnog episkopa, svećenika ili đakona studenti dobivaju uvid u bogoštovni prostor crkve sa svim svojim sakralnim specifičnostima i demonstraciju samog liturgijskog čina
7. Osvrt na društvene i ekumenske izazove pravoslavlja u 21. stoljeću
8. Osvrt na predmet i završna rasprava

Kompletan silabus (PDF)

Misiologija

ECTS: 3
Sati tjedno: 1

Sadržaj kolegija
1. Upoznavanje s ciljevima predmeta i načinom rada na predmetu
2. Određivanje pojma misije i crkvenoga poslanja
3. Biblijski i teološki korijeni razumijevanja misije
4. Razumijevanje misije u Novome zavjetu I: Evanđelja
5. Razumijevanje misije u Novome zavjetu II: Poslanice
6. Misija u srednjemu vijeku
7. Razumijevanje misije od reformacije do 19. st.
8. Promjena paradigme u razumijevanju misije – protestantske i katoličke promjene paradigmi
9. Pojam inkulturacije u razumijevanju uloge misije
10. Interkulturna komunikacija i komunikacija vjere
11. Raznolikosti misijskih praksi
12. Međureligijski dijalog i misija
13. Osvrt na dosadašnja predavanja
14. Završna rasprava

Kompletan silabus (PDF)

Homiletika

ECTS: 5
Sati tjedno: 3

Sadržaj kolegija
Ovaj predmet kombinira tematske sadržaje teorijske i praktične nastave. U sklopu tog sadržaja mogu se izdvojiti sljedeće cjeline:

1. Uvodna razmatranja – homiletika i propovijedanje
2. Definicije i različiti konteksti propovijedanja
3. Povijesni pregled homiletike i detaljnija analiza suvremenih homiletičkih trendova
4. Teologija propovijedanja – propovjednik – biblijski tekst – zajednica slušatelja
5. Terenska nastava – slušanje propovijedi i analiza (1.)
6. Uloga propovjednika i trajna formacija propovjednika
7. Uloga biblijskoga teksta – vrste tumačenja teksta
8. Uloga slušatelja – propovijed kao dijalog ili konverzacija
9. Priprema propovijedi – egzegeza, fokus i funkcija propovijedi
10. Priprema propovijedi – oblici propovijedi i elementi propovijedi (uvod, poveznice, slike, iskustva, zaključak…)
11. Terenska nastava – slušanje propovijedi i analiza (2.)
12. Izvedba propovijedi i neverbalni elementi
13. Studentske propovijedi i skupna analiza
14. Planiranje propovijedanja i evaluacija propovijedi
15. Ponavljanje i priprema za ispit

U sklopu terenske nastave studenti posjećuju nekoliko bogoslužja crkvenih zajednica i prisustvuju propovijedima koje naknadno analiziraju pojedinačno i evaluiraju skupno, a sve u skladu sa znanjem i vještinama usvojenima tijekom teorijske nastave.

Kompletan silabus (PDF)

Dušobrižništvo

ECTS: 4
Sati tjedno: 3

Sadržaj kolegija
1. Uvod u predmet: pojam i povijest dušobrižništva
2. Profil i karakteristike pastoralnog djelatnika
3. Pastoralna psihologija
4. Teške i posebne pastoralne situacije
5. Pastoral braka, slobodnih veza, obitelji, mladih, bolesnih, ostarjelih, umirućih, samaca, beskućnika, migranata, izbjeglica, zatvorenika, ovisnika, ranjivih skupina …
6. Prevencija nasilja i sukoba
7. Odnos između pastoralnog djelatnika i sudionika/klijenta
8. Temeljna načela logoterapije i ostalih psihoterapija
9. Razlike i pravilan odnos između duhovnog vodstva i psihoterapije
10. Iscjeliteljska snaga sakramenata i liturgije
11. Dušobrižništvo za dušobrižnike
12. Ispovijed
13. Dušobrižništvo u Hrvatskoj i svijetu
14. Aktualna osporavana pitanja i intervencije (pastoralni inkubator)
15. Evaluacija kolegija

Kompletan silabus (PDF)

Soteriologija

ECTS: 4
Sati tjedno: 2

Sadržaj kolegija
1. Upoznavanje s ciljevima predmeta i načinom rada na predmetu
2. Pojam pravednosti u Starom zavjetu – sedake
3. Pojam pravednosti u Novom zavjetu – dikaiosyine
4. Transformacija pojma pravednosti – sedake, dikaiosyne, iustificatio
5. Augustinova koncepcija spasenja I
6. Augustinova koncepcija spasenja II
7. Toma Akvinski i habitualna milost
8. Narav i milost
9. Martin Luther i teologija križa
10. Imputirana pravednost
11. Odnos naravi i milosti u reformacijskoj teologiji
12. Tridentski koncil i reakcija na reformacijsko poimanje spasenja
13. Novovjekovne i suvremene koncepcije spasenja
14. Završna rasprava i osvrt

Kompletan silabus (PDF)

Praktikum II

ECTS: 2
Sati tjedno: 2

Sadržaj kolegija
Ovaj kolegij u cijelosti se zasniva na praktičnom radu u kontekstu mjesne ili župne zajednice i primarno se fokusira na proučavanje propovjedničke prakse u svakodnevnom životu jedne zajednice vjernika. Stoga je i njegov sadržaj, kao i dinamika provedbe, uvelike određen
zadatostima i specifičnostima crkvenog života te zajednice. Studenti se dodjeljuju konkretnoj zajednici, a mentori (obično crkveni službenici dotične zajednice zaduženi za službu propovijedanja) imaju mogućnost, u suradnji i dogovoru s nositeljem predmeta, fleksibilno osmišljavati konkretne aktivnosti.

Generalno, studenti pod vodstvom odabranih mentora na različite načine promatraju i sudjeluju u redovitim i izvanrednim aktivnostima vezanim uz propovijedanje, a one mogu obuhvaćati:

1. pohađanje bogoslužja i slušanje propovijedi;
2. individualna i skupna analiza i evaluacija odslušanih propovijedi;
3. aktivno sudjelovanje u mentorovoj pripremi propovijedi;
4. sudjelovanje u diskusijama o propovijedanju sa članovima zajednice;
5. priprema i održavanje vlastite propovijedi;
6. prikupljanje povratnih informacija o održanoj propovijedi i njihovo vrednovanje;
7. pomaganje mentoru i drugim crkvenim službenicima u planiranju i održavanju bogoslužja.

Tijekom terenske nastave mentor upoznaje studente sa svojom matičnom zajednicom, ukazuje im na specifičnosti propovjedničke službe koje proizlaze iz lokalnog konteksta i tradicije zajednice, upoznaje ih s dinamikom propovjedničke službe, otkriva aktualne probleme čije rješavanje zahtijeva propovjednički angažmana i pojašnjava sve relevantne faktore koji doprinose, uvjetuju ili oblikuju postojeće i planirane oblike propovjedne službe.

Ovisno o svojim sklonostima i budućim planovima, studenti imaju mogućnost izabrati hoće li se tijekom praktikuma više posvetiti procesima aktivnog slušanja i evaluacije propovijedi ili će se pripremati za samostalno propovijedanje. U skladu s tim izborom, studenti ispunjavaju točno definirane zadatke pod nadzorom mentora ili nositelja predmeta.

Za vrijeme praktikuma mentor stoji studentima na raspolaganju za dodatna pitanja, raspravu i evaluaciju. Po završetku terenske nastave, studenti provode usmenu skupnu evaluaciju svojeg angažmana i kroz diskusiju razmjenjuju iskustva i novostečene spoznaje.

Kompletan silabus (PDF)


← Diplomski studij