Druga godina: zimski semestar

Program

Egzegeza Staroga zavjeta - izbor iz proročkih spisa

ECTS: 4
Sati tjedno: 2

Egzegetski  se posebno obrađuju sljedeći tekstovi: Dn 1-4, 6-10; Hoš 1-4; Iz 1-7, 40-43 . Na primjeru navedenih tekstova studenti istražuju sljedeće aspekte proroštva: pojam proroka, podrijetlo proročkog fenomena, ulogu i značenja proroka. Kod pojedinoga se proroka obrađuje povijesno obzorje u kojemu on djeluje, osoba proroka i osobni podaci, struktura knjige i njezini dijelovi, analiza teološke poruke s glavnim temama.

Ishodi učenja
Sposobnost shvaćanja i izlaganja značenja pojedinih proroka i njihova propovijedanja i djelovanja u konkretnim povijesnim okolnostima, sposobnost analize teološke relevantnosti proročke poruke, razvijanje vještina egzegetske analize, sposobnost integracije stečenih vještina u kontekstu samostalnog proučavanja i tumačenja proročkih tekstova.

Kompletan silabus (PDF)

Egzegeza Novoga zavjeta - izbor iz Ivanovih spisa

ECTS: 4
Sati tjedno: 2

Namjera kolegija jest pružiti uvod u egzegezu i tumačenje Ivanova Evanđelja. Izučavaju se odabrani ulomci Ivanova Evanđelja u širem povijesnom, književnom i teološkom kontekstu.

Ishodi učenja
Sposobnost shvaćanja i izlaganja teološkog značenja Ivanovog evanđelja, sposobnost analize teološke relevantnosti Ivanove poruke, razvijanje vještina egzegetske analize, sposobnost integracije stečenih vještina u kontekstu samostalnog proučavanja i tumačenja Ivanovih tekstova.

Kompletan silabus (PDF)

Biblijska teologija Staroga zavjeta

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Predmet i metoda biblijske teologije. Sadržaj: odnos između Boga, čovjeka i svijeta. Bog spasitelj i Bog stvoritelj, Savez, obraćenje, mesijanska obećanja, teološka antropologija.

Ishodi učenja
Sposobnost definiranja i opisivanja pojmova biblijske teologije Staroga zavjeta, sposobnost prepoznavanja ovih pojmova na primjerima starozavjetnih tekstova, sposobnost primjene poznavanja pojmovlja teologije SZ-a pri čitanju i tumačenju starozavjetnih tekstova.

Kompletan silabus (PDF)

Pravoslavlje

ECTS: 2
Sati tjedno: 1

Osnovni pojmovi pravoslavne teologije; ustrojstvo Pravoslavne crkve: jedna i mnoge; kratka povijest; izvori za dogmu i teologiju; sakramenti (svete tajne); liturgija; elementi soteriologije; askeza i duhovnost; pravoslavlje i ekumenizam.

Ishodi učenja
Razumijevanje i analiza temeljnih postavki pravoslavne teologije, poznavanje uloge pravoslavlja unutar kršćanstva i sposobnost komparacije pravoslavlja s drugim kršćanskim konfesijama.

Kompletan silabus (PDF)

Misiologija

ECTS: 3
Sati tjedno: 1

Kolegij ukazuje na činjenicu da crkva ima misiju. Misiologija nastoji zadržati misiju teologije u središtu pažnje, a zadaća joj je situirati tu misiju u promjenjive kontekste našega suvremenoga svijeta. Kolegij daje uvod u područje misiologije i podijeljen je u tri glavna dijela: 1. Teologija i misije (trinitarna komunikacija, Missio Dei, Actio Dei); 2. Misijska praksa (interkulturalna komunikacija, obraćenje); 3. Teologija i društvene znanosti (kulturalna antropologija).

Ishodi učenja
Studenti otkrivaju pojam misije u Svetom Pismu. Analiziraju povijest pojma misije kroz povijest Crkve i teologije. Razvijaju svijest o misiji kao interakciji između kulture, naroda i Evanđelja. Osposobljavaju se za integraciju stečenih znanja u vlastiti praktični koncept.

Kompletan silabus (PDF)

Homiletika

ECTS: 5
Sati tjedno: 3

U teorijskom dijelu nastave izlažu se osnovni teorijski pojmovi zastupljeni u različitim homiletičkim teorijama/pristupima. Kroz izabrane primjere propovijedi podrobnije se analiziraju različiti pristupi i njihova korelacija s kulturološkim, sociološkim i teološkim gibanjima kroz povijest. U zaključku pažnja se pridaje suvremenim homiletičkim trendovima objedinjenima u tzv. novu homiletiku. U praktičnome dijelu nastave teorijski uvidi se konkretiziraju u proces pripremanja propovijedi čijom primjenom studenti potom samostalno izrađuju i održavaju propovijedi, te sprovode evaluaciju istih.

Ishodi učenja
Studenti stječu sposobnost klasificiranja te analiziranja temeljnih homiletičkih teorija, analiziraju te kritički ocjenjuju reprezentativne primjere homilija iz povijesti crkve, razvijaju sposobnost samostalne pripreme te održavanja jednostavnijih propovijedi.

Kompletan silabus (PDF)

Dušobrižništvo

ECTS: 4
Sati tjedno: 3

Kolegij upoznaje studente s temeljnim problemima i zadacima kršćanske dušobrižničke prakse. Teme: biblijska načela dušobrižništva, oblici dušobrižničke prakse kroz povijest Crkve, povijest dušobrižništva kao znanstvenog područja, važnost interdisciplinarnosti dušobrižništva (odnos prema psihologiji, sociologiji, filozofiji ...), dušobrižništvo specifičnih grupa (pastoral braka i obitelji, pastoral mladih, pastoral bolesnih i umirućih ...), modeli i karakteristike suvremenog dušobrižnika.

Ishodi učenja
Studenti stječu sposobnost otkrivanja, klasificiranja te analiziranja osnovnih tema te problema iz područja dušobrižništva, kao i sposobnost kritičke ocjene modela dušobrižništva kroz povijest Crkve. Student stječe sposobnost integracije stečenog znanja u cilju izgradnje vlastitoga dušobrižničkoga odgovornog identiteta.

Kompletan silabus (PDF)

Soteriologija

ECTS: 4
Sati tjedno: 2

U središtu soteriologije stoji tematika ozbiljenja Božjega spasenjskoga djelovanja u čovjeku. Kolegij se koncentrira na dva tematska kruga: pitanje o mogućnosti čovjeka-grješnika da doprinese Božjem spasenjskom djelovanju (odabranje i predestinacija, mogućnost čovjekova samoodređenja), te pitanje o statusu tzv. opravdanog čovjeka pred Bogom, odnos između opravdanja i posvećenja... Temi se pristupa pod različitim vidovima: problematika milosti/opravdanja u Bibliji, naglasci srednjovjekovne soteriologije, naglasci reformacijske soteriologije, nauk o opravdanju na tridentskom koncilu te u protestantskim konfesionalnim spisima, doprinos problematici u suvremenom ekumenskom dijalogu, relevatnost soteriološke problematike za čovjeka današnjice.

Ishodi učenja
Sposobnost analiziranja zahtjevnijih teoloških tekstova, sposobnost argumentiranog prezentiranja soteriološke tematike, sposobnost klasificiranja, kompariranja te ocjene različitih pristupa u soteriologiji, razvijanje svijesti o značenju soteriološke tematike za teologiju i Crkvu današnjice.

Kompletan silabus (PDF)

Praktikum II

ECTS: 2
Sati tjedno: 2

U okviru Praktikuma II student primjenjuje znanje i vještine koje stječe na studiju u praksi lokalne crkve, pri čemu se posebna važnost pridaje primjeni znanja i vještina stečenih u kolegiju homiletika. Praktikum II obavlja se aktivnim sudjelovanjem studenta u pripremama i održavanju (jednom tjedno u tijeku semestra) bogoslužja u nekoj lokalnoj crkvi, što podrazumijeva i samostalno održavanje dviju propovijedi. Mjesto obavljanja praktikuma dogovara s lokalnom crkvom referent određen pri fakultetu, pri čemu studentu biva dodijeljen lokalni mentor (najčešće župnik/ca ili pastor/ica lokalne crkve), koji je ujedno i ocjenjivač studentova rada. U dogovoru s referentom, mjesto obavljanja praktikuma može odabrati i student.

Kompletan silabus (PDF)


← Diplomski studij