Ustroj

Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik je ustrojbena jedinica Sveudilišta u Zagrebu koja se bavi znanstveno-istraživačkim i nastavnim radom u polju teologije, te u području s teologijom povezanih humanističkih i društvenih znanosti.

Centar osigurava kontinuitet proučavanja protestantske teologije i baštine na Teološkom fakultetu Matija Vlačić Ilirik osnovanom 1976. godine čiji su osnivači Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj i Savez baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj.

Tijela Centra su voditelj i zamjenik voditelja, tajnik, Vijeće te Strateško-razvojni odbor.


Vodstvo Centra

Na čelu Centra je voditelj Centra, koji upravlja njegovim radom. Voditelj Centra u pravilu je zaposlenik Centra u znanstveno-nastavnom zvanju. Iznimno, voditelj Centra može biti i drugi zaposlenik Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno-nastavnom zvanju.

Zamjenik voditelja Centra obavlja poslove i dužnosti po ovlaštenju voditelja, a u slučaju njegove spriječenosti obavlja poslove i dužnosti voditelja. Zamjenik voditelja u pravilu je zaposlenik Centra u znanstveno-nastavnom zvanju. Iznimno, zamjenik voditelja Centra može biti i drugi zaposlenik Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno-nastavnom zvanju.

Mandat voditelja Centra traje dvije godine i može se ponoviti. Mandat zamjenika voditelja Centra traje do isteka mandata voditelja Centra i može se ponoviti.

Trenutna voditeljica Centra je izv. prof. dr. sc. Lidija Matošević.

Trenutni zamjenik voditeljice Centra je doc. dr. sc. Zoran Grozdanov.


Tajnik Centra

Tajnik Centra pomaže voditelju u organiziranju i vođenju djelatnosti Centra te obavlja sve administrativne poslove za potrebe Centra.

Tajnik Centra bira se javnim natječajem na neodređeno vrijeme.

Trenutni tajnik Centra je doc. dr. sc. Enoh Šeba.


Vijeće Centra

Vijeće Centra je stručno tijelo Centra. Sjednice Vijeća saziva voditelj Centra, najmanje jednom u semestru (dva puta na godinu).

Članovi Vijeća Centra su:

 • voditelj Centra
 • zamjenik voditelja Centra
 • zaposlenici Centra u znanstveno-nastavnim zvanjima
 • dva predstavnika suradnika koji izvode nastavu
 • predstavnici studenata

Jedan predstavnik suradnika bira se iz redova zaposlenika Sveučilišta u znanstveno-nastavnim zvanjima, a drugi iz redova vanjskih suradnika. Mandat predstavnika suradnika traje dvije godine.

Predstavnici studenata čine l5% ukupnog broja svih dlanova Vijeća Centra. Mandat predstavnika studenata traje sukladno posebnim propisima kojima se oni biraju.

Trenutni članovi Vijeća su:

 • izv. prof. dr. sc. Lidija Matošević (voditeljica Centra)
 • doc. dr. sc. Zoran Grozdanov (zamjenik voditeljice Centra)
 • doc. dr. sc. Ksenija Magda (zaposlenica Centra u znanstveno-nastavnom zvanju)
 • mr. sc. Entoni Šeperić i doc. dr. sc. Eva Katarina Glazer (predstavnici suradnika)
 • Rut Kovačević Alitović (predstavnica studenata)

Strateško-razvojni odbor Centra

Strateško-razvojni odbor Centra savjetodavno je tijelo Centra. Sjednice Odbora održavaju se jednom godišnje, u pravilu početkom kalendarske godine.

Članovi Odbora su:

 • po jedan predstavnik Evangeličke crkve u Republici Hrvatskoj i Saveza baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj, tj. predstavnici osnivača fakulteta
 • voditelj Centra
 • jedan predstavnik Centra kojega imenuje Vijeće

Mandat predstavnika Centra traje dvije godine i može se ponoviti.

Trenutni članovi Odbora su:

 • Branko Berić (biskup Evangeličke crkve u Republici Hrvatskoj)
 • Željko Mraz (tajnik Saveza baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj)
 • izv. prof. dr. sc. Lidija Matošević (voditeljica Centra)
 • doc. dr. sc. Zoran Grozdanov (zamjenik voditeljice Centra)

Pravilnik o ustroju i djelovanju Sveučilišnog centra za protestantsku teologiju Matija Vlačić llirik možete pronači ovdje.


← O Centru