Telefon: 01 48 28 915/917, Faks: 01 48 28 916 mvi@tfmvi.hr