Telefon: 01 48 28 915 i 48 28 917 mvi@tfmvi.hr

 

Upisna kvota za upis u preddiplomski studij Protestantska teologija u jesenskom roku određena je na sljedeći način:

  • 16 mjesta predviđeno je za redovite studente – od toga je 12 mjesta predviđeno za kandidate koji su prijavljuju putem internetske stranice http://www.postani-student.hr, a 4 mjesta su predviđena za kandidate koji su svoje srednješkolsko obrazovanje dovršili prije 2010. godine i nisu polagali državnu maturu (vidi Posebne odredbe).
  • 6 mjesta je predviđeno za izvanredne studente – od toga su 2 mjesta predviđena za kandidate koji su prijavljuju putem internetske stranice http://www.postani-student.hr, a 4 mjesta su predviđena za kandidate koji su svoje srednješkolsko obrazovanje dovršili prije 2010. godine i nisu polagali državnu maturu (vidi Posebne odredbe).
  • 2 mjesta su predviđena za strane studente (kandidati koji nisu državljani EU)

 

 

 

 

Rok za prijavu za upis na preddiplomski sveučilišni studij Protestantska teologija je uključivo 10.9.2018. Nakon toga datuma više neće biti moguće prijavljivanje toga studijskog programa.

Svi podaci o uvjetima upisa i načinu bodovanja pojedinih postignuća za upis u studijski program Protestantska teologija dostupni su na internetskim stranicama Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) – http://www.postani-student.hr kao i na poveznici Upisni kriteriji.

Prijava za provjeru posebnih sposobnosti – motivacijski razgovor podnosi se na posebnom obrascu. Ispunjeni obrazac za prijavu predaje se osobno ili šalje preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik, Ivana Lučića 1a, 10000 Zagreb, i to za jesenski rok najkasnije do 10.9.2018. (od 9:00 do 14:00 sati).

Uz popunjenu prijavu koju šaljete ili donosite na Fakultet obavezno treba priložiti dokaz o uplati troškova za provjeru posebnih sposobnosti (kopija uplatnice ili ispis potvrde ako plaćate internetom) u iznosu od 100,00 kuna, koji se uplaćuje na račun Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik (HR2024840081103663564, svrha: „za motivacijski razgovor“, poziv na broj: OIB kandidata).

Motivacijski razgovor za preddiplomski studij Protestantska teologija provodit će se 13. i 14.9.2018. i predstavlja obvezan uvjet za upis na studij (za sve kandidate).

 

 

Za pristupnike koji su svoje srednješkolsko obrazovanje dovršili prije 2010. godine i nisu polagali državnu maturu, namijenjeno je 4 mjesta (redoviti studij) i 4 mjesta (izvanredni studij). 

Uvjet za upis ovih kandidata je završena srednja četverogodišnja škola.

Kandidati se trebaju prijaviti izravno na Sveučilišnom centru za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik, a kod prijave za razredbeni postupak treba priložiti:

  1. originalne svjedodžbe (ili prijepis ovjeren od uprave srednje škole) svih razreda završene srednje škole ili indeks te svjedodžbu o završnom ispitu,
  2. originalnu domovnicu ili osobnu iskaznicu,
  3. pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu uz sve svjedodžbe stečene u inozemstvu i rješenje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju, koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Donje Svetice 38, Zagreb, kao i uvjerenje o položenom ispitu iz hrvatskog jezika.

Osim toga, pristupnici se također trebaju prijaviti za motivacijski razgovor na posebnom obrascu, a troškove istoga mogu uplatiti na licu mjesta.

Prijave pristupnika koji su svoje srednješkolsko obrazovanje dovršili prije 2010. godine i nisu polagali državnu maturu primaju se do 10.9.2018.

 Rang lista utvrdit će se na temelju zbroja završnih ocjena svih razreda, uspjeha na maturi i rezultata na motivacijskom razgovoru.

 

 

Pristupnici, kandidati za različita zvanja u crkvama reformacije i reformacijske baštine, te s njima povezanim organizacijama, imaju prednost pri upisu, ali trebaju obavezno priložiti pismenu preporuku nadležne crkvene institucije. Navedena dokumentacija donosi se osobno na motivacijski razgovor na Fakultet.  Molimo kandidate da ove dokumente ne šalju poštom. 

 

 

 

Upisi prema rang listi u jesenskom upisnom roku obavljat će se u razdoblju od 20.-21.9.2018. (od 9:00 – 14:00)

Kod upisa treba donijeti sljedeće dokumente u originalu ili ovjerene kopije:
– potvrda o položenoj državnoj maturi (kandidati koji su polagali DM)
– svjedodžbe 1.-4. razreda završene srednje škole 
– domovnica 
– izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list 
– dvije fotografije (format za indeks – 6×4 cm) 

Sve dodatne informacije o upisima i studijskom programu možete dobiti u referadi Centra:

Adresa: Ivana Lučića 1a
Tel. 01 48 28 915
E-mail adresa: upisi@tfmvi.hr

 

 

 

Share This