Telefon: 01 48 28 915 i 48 28 917 mvi@tfmvi.hr

Karl Barth: Uvod u evangeličku teologiju

 

Riječ je o djelu u kojem autor nastoji odgovoriti na naizgled jednostavno i jednoznačno pitanje: Što je evangelička teologija?

Pri tom se hvata ukoštac s temeljnim temama protestantske teologije – pitanjem objave, pitanjem Svetoga Pisma kao svjedočanstva o objavi, ulogom zajednice vjernika u procesu prenošenja objave. Posebnu pažnju pridaje i međuodnosu Pisma, tradicije i Crkve. Specifičnost ovoga djela, između ostaloga, skriva se u činjenici da iako naslovljeno “Uvod u evangeličku teologiju”, ono nudi daleko više no što bi to mogao jedan konfesionalno omeđeni dokument ili monografija.

Karl Barth, rođen u Švicarskoj 1886., bio je svećenik Reformirane crkve. Nakon objavljivanja svog komentara Poslanice Rimljanima postaje poznat u međunarodnoj teološkoj javnosti. Zahvaljujući izuzetno dobroj recepciji ovog njegovog djela ponuđeno mu je zvanje honorarnog profesora teologije na katedri reformirane teologije Georg-August Univerziteta u Göttingenu (Njemačka). Svojim originalnim teološkim radom, a posebice svojom voluminoznom Crkvenom dogmatikom, još se za života profilirao kao jedan od najvećih teologa dvadesetog stoljeća.

Iz predgovora knjizi:
“U ovoj knjižici koju je Barth napisao pred konac svoga života sažeti su rezultati onoga što je tijekom svoje teološke egzistencije spoznavao i zastupao na području teologije. Nadamo se da će ova knjiga u hrvatskoj teološkoj i široj javnosti biti doprinos boljem razumijevanju i primjerenijem vrednovanju protestantske teološke baštine, a samim time i doprinos ekumenizmu, te da će biti od koristi ne samo studentima teologije, teolozima i pastorima, već i široj kršćanskoj zajednici. Jer, kao što Barth kaže: “Vjernička zajednica koja je budna i svjesna svoga naloga i svoje zadaće u svijetu nužno će kao takva … biti teološki zainteresirana zajednica.””

Prevoditeljica knjige je dr. Marina Miladinov, teološku redakturu potpisuje dr. Lidija Matošević, a teološko-jezičnu lekturu Ruben Knežević. Ovo je peti svezak u nizu Bibliothece Flaciane. Knjiga ima 128 stranica, a cijena iznosi 80,00 kn.

Izvadak iz knjige preuzmite ovdje!

 

 

Informacije i narudžbe na:

tel. 01 48 28 915

e-mail: izdavastvo@tfmvi.hr

ili putem ovoga obrasca:

4 + 10 =

Share This